Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har utvärderat sitt eget arbete på ett nytt sätt. Styrelsen har gjort en självvärdering, vars resultat genomgicks på det sammanträde som styrelsen höll på måndagen den 28 september 2020.

Med hjälp av en elektronisk enkät ville man kartlägga vad styrelseledamöterna hade för åsikter om det arbete som gjorts i styrelsen under den innevarande fullmäktigeperioden. I enkäten fick ledamöterna bland annat ta ställning till hur styrelsen har lyckats i sin uppgift och till samarbetet med externa och interna intressegrupper.

Enligt självvärderingen har Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse lyckats bäst i bevakningen av sjukvårdsdistriktets intressen samt i organiseringen och utvecklingen av förvaltningen.

Ledamöterna upplevde också att de ärenden som kommer till beslutsfattande är väl beredda, men att de gärna skulle vilja få mer information om konsekvenserna av de olika beslutsalternativen. Själva styrelsearbetet ansågs vara präglat av ett tolerant diskussionsklimat och ett samarbetsfrämjande arbetssätt.

Ordföranden för sjukvårdsdistriktets styrelse Hans Frantz ser självvärderingen som ett bra verktyg för ledamöterna.

– Såvitt jag vet har man inte tidigare genomfört någon liknande utvärdering, och jag tror att ledamöterna gärna vill veta vad andra ledamöter har för åsikt och vad det totala resultatet påvisar. Själv anser jag att självvärderingen var en synnerligen positiv sak. Resultatet stärker ledamöternas uppfattning om att styrelsen agerat korrekt under mandatperioden. Vi har under årens lopp fått ta ställning till många svåra frågor, och styrelsen är belåten med de åtgärder som vidtagits. Jag undertecknar också resultatet av självvärderingen.

28.09.2020 Redaktion_Toimitus