Coronasamordningsgruppen beslutade förlänga sin rekommendation gällande deltagarantalet på privata tillställningar till den 18 november. Regionalt betraktat är läget i regionen redan bättre, men ännu har det inte blivit dags att lätta på rekommendationerna, påminner Österbottens coronasamordningsgrupp.

På tisdagen den 10 november konstaterade Österbottens coronasamordningsgrupp att coronaläget i regionen nu redan är bättre i jämförelse med det läge som man hade i föregående vecka, varför gruppen inte såg något behov av att vidta några nya åtgärder.

Under den senaste veckan har man påträffat 43 nya coronafall, medan antalet föregående vecka var 66 stycken. Det rikliga antalet coronafall som påträffats bland arbetstagare av utländsk härkomst har också väckt allmän oro: exempelvis under de senaste två veckorna har man konstaterat 10 coronafall bland personer av utländsk härkomst på Helsingfors-Vanda flygplats.  

Under den senaste tiden har merparten av infektionerna kommit från utlandet eller inträffat i familjer, där någon i familjen redan varit i karantän när någon annan i familjen sedan konstaterats vara smittad. Smittkällorna kan ändå spåras tämligen väl. För närvarande har Larsmo ett incidenstal på över 500, medan det i Närpes ja Pedersöre ligger över 100. Incidenstalet för samtliga kommuner i Österbotten har hållit sig under 50.  Gruppen beslutade att man i fortsättningen ska gå ut med precisare uppgifter om antalet coronafall i respektive kommun, för att invånarna i de olika kommunerna bättre ska känna till skillnaderna i antalet smittfall och på så sätt bättre ska kunna ta det i beaktade i sina försiktighetsåtgärder. Kommunerna kommer att klassificeras enligt incidenstal på sjukvårdsdistriktets webbplats från och med början av nästa vecka.

Coronasamordningsgruppen beslutade också förlänga sin starka rekommendation om privata tillställningar, enligt vilket högst 10 personer får komma samman i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Närpes, eftersom infektionsantalen i dessa kommuner fortsättningsvis är relativt höga. I de övriga kommunerna rekommenderar gruppen att man ska avstå från att ordna privata tillställningar för över 20 personer.  Beslutet är i kraft till 18.11.2020, varefter läget bedöms på nytt. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har redan tidigare förbjudit alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus och utomhus för över 20 personer. Allmänna sammankomster och möten kan ändå ordnas inomhus eller på avgränsade områden utomhus för över 20 personer om säkerheten kan tryggas på det sätt som fastställs i de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd gett 21.9.2020.

På coronasamordningsgruppens nästa sammanträde den 17 november ska gruppen omvärdera bland annat de rekommendationer som berör sammankomster och ansiktsmasker, vilka för tillfället är i kraft till den 18 november i alla offentliga utrymmen.

Bekanta dig med alla rekommendationer och begränsningar som är i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikt

 

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Accelerationsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1021

Incidensen i regionen (14 dygn): 53 /100 00

Andelen positiva prover: 4,39 % (14 dygn)

 

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD), ordförande

Peter Nieminen, VSVD

Juha Salonen, VSVD

Tomas Häyry, Vasa stad (Vasa)

Heikki Kaukoranta, Vasa

Gun Kapténs, Larsmo

Miia Kaartinen, Regionförvaltningsverket

Tuula Hannila-Handelberg, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tiina Hirvioja, THL

Tia Väisänen, THL

Jarkko Pirttiperä, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Karin Kainlauri, Närings-, trafik- och miljöcentralen

Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Anna Jussila, VSVD, kommunikationsansvarig

 

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

11.11.2020 Redaktion_Toimitus