Vasa sjukvårdsdistrikt har gett sitt utlåtande till landets regering om utkastet till social- och hälsovårdslagstiftning. Sjukvårdsdistriktet anser att finansieringsmodellen i synnerhet inte är acceptabel.

Idag på måndagen den 28 september 2020 beslutade styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ge ett utlåtande till landets nuvarande regering om det lagstiftningsutkast som hänför sig till reformen och ordandet av social- och hälsovården samt till reformen och ordandet av räddningsväsendet. Vasa sjukvårdsdistrikt ger sitt utlåtande både i egenskap av sjukvårdsdistrikt och i egenskap av  den nya samkommun som ska bildas för Österbottens välfärdsområde.

Enligt regeringsprogrammet är målsättningen med reformen att minska på välbefinnande- och hälsoskillnaderna, trygga jämställda och kvalitativa social- och hälsotjänster för alla finländare, förbättra tillgången och tillgängligheten till tjänsterna, trygga tillgången på professionell arbetskraft, svara på utmaningarna som de samhälleliga förändringarna medför och dämpa ökningen av kostnaderna.

Sjukvårdsdistriktet konstaterar i sitt utlåtande att de mål som uppställts för reformen är väsentliga och viktiga. Distriktet anser det också ändamålsenligt att social- och hälsovården, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården förs samman under en och samma aktör och sköts inom ramen för samma regionindelning. I lagpropositionen koncentreras samhällsstyrningen i avsevärd utsträckning till staten, samtidigt som olikheterna mellan landskapen inte tas i beaktande i tillräcklig utsträckning.

– I Österbotten  har vi medvetet allokerat resurser till social- och hälsovårdstjänsterna. Ingen torde kunna förneka att detta inte har inverkat på att vi i Österbotten har den friskaste befolkningen. I enlighet med vårdlandskapslagstiftningen kommer finansieringen i Österbotten enligt nuvarande beräkningar att minska tredje mest i Finland – enligt nuvarande beräkningar med -186 € per invånare, dvs. med totalt 33 miljoner euro. Det här är något som vi inte kan acceptera, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

I sitt utlåtande framhäver Vasa sjukvårdsdistrikt att distriktet i synnerhet inte kan godta den föreslagna finansieringsmodellen. Distriktet anser att finansieringsmodellen inte tar hänsyn till redan tidigare gjorda satsningar på förebyggande verksamhet, varför sjukvårdsdistriktet föreslår att modellens finansieringskoefficienter ska förenklas och göras mera sporrande samt att viktkoefficienterna ska ändras. Distriktet föreslår att i synnerhet viktkoefficienten för tvåspråkigheten ska fördubblas.

28.09.2020 Redaktion_Toimitus