Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet är en enhet i Vasa sjukvårdsdistrikt som har till uppgift att stöda verkställandet av den nationella patient- och klientsäkerhetsstrategin. I maj beviljades centret ett statsunderstöd för tre år för sina nationella uppgifter.

Centret leds av patientsäkerhetsprofessor Tuija Ikonen, och verksamheten styrs av en styrgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. Vasa sjukvårdsdistrikt fick vid sammanträdet den 23 november ta del av centrets hittillsvarande verksamhet och centrets verksamhetsplan för nästa år.

Under det innevarande året har man berett verksamheten vid centret samt rekryterat personal till centret. Nästa år ska centret fokusera sin verksamhet på samordningen av verkställandet av den nationella patient- och klientsäkerhetsstrategin (2017–2021) och på beredningen av en ny nationell strategi som ska tas fram under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Inom ramen för den nationella verksamheten kommer centret också att prioritera mätningen och utvärderingen av patient- och klientsäkerheten men också bevarandet av befintliga forskar- och utvecklarnätverk.

Regionalt ska centret fokusera sin verksamhet på att stöda det arbete som syftar till att skapa en patient- och klientsäkerhetsplan för välfärdssamkommunen. Inom ramen för utbildningssamarbetet i Österbotten ska man även arrangera öppna forskarseminarier och skapa en öppen studiehelhet i patient- och klientsäkerhet.

- Vi vill öppet dela med oss av de resultat som erhålls via utvecklingsarbetet i regionen men också ge tillgång till den modell som tas fram i samband med upprättandet av välfärdssamkommunens patient- och klientsäkerhetsplan, berättar Ikonen.

Inom sjukvårdsdistriktet ska centret bidra till att stärka de kunskaper som behövs för att tillhandahålla en säker akutvård och utveckla det simuleringscenter där yrkesutbildade i vården och studerande kan fördjupa sina kunskaper i en inlärningsmiljö där man imiterar det levande livet. Centret ska också ta fram material som kan användas vid introduktion av anställda samt vid handledning av medicine studerande och vårdstuderande. 

Det utbildningsmaterial, de verksamhetsmodeller och verktyg som testats i Vasa sjukvårdsdistrikt ska öppet distribueras öppet runt om i hela Finland i linje med villkoren för beviljandet av statsunderstödet.

23.11.2020 Redaktion_Toimitus