Om sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkänner styrelsens förslag kommer samkommunen för Österbottens välfärdsområde att ansvara för organiseringen av de prehospitala akutsjukvårdstjänsterna i regionen. För tillfället tillhandahålls den prehospitala akutsjukvården i samråd av sjukvårdsdistriktet och två räddningsverk. I den nya samkommunen skulle den prehospitala akutsjukvården bli en verksamhetsenhet inom den övriga social- och hälsovårdsorganisationen.

Prehospital akutsjukvård omfattar brådskande vård och transport av patienter som plötsligt insjuknat eller skadats utanför en hälso- och sjukvårdsinrättning. I den nuvarande samarbetsmodellen tillhandahålls ambulansverksamheten av två räddningsverk, medan fältchefs- och läkarenhetsverksamheten tillhandahålls av sjukvårdsdistriktet.

Vid sitt sammanträde på måndagen den 23 november godkände styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt det förslag enligt vilket Österbottens välfärdssamkommun ska ansvara för organiseringen av den prehospitala akutsjukvården när den nya samkommunen inleder sin verksamhet 1.1.2022. Förslaget behandlas i sjukvårdsdistriktets fullmäktige den 30 november. Med den här förändringen som avlägsnar de interna organisationsgränserna vill man skapa en prehospital akutsjukvård som både verksamhetsmässigt och administrativt blir smidigare. Invånarna i regionen kommer ändå fortsättningsvis få de närtjänster som produceras av räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården via nödcentralen.

Även om man avstår från samarbetsmodellen ska man även i fortsättningen utveckla det täta samarbetet med räddningsverken. Den prehospitala akutsjukvården kommer fortsättningsvis också att ha gemensamma stationer med räddningsväsendet, och räddningsmännen kommer fortsättningsvis att kunna arbeta som förstavårdare på basnivå. Räddningsverket kommer även att sköta den verksamhet som anknyter till den s.k. första insatsen. Orsaken till den nu föreslagna ändringen är inte ett missnöje med samarbetet med räddningsverken, utan det är något som man absolut vill fortsätta med.

-Med tanke på den prehospitala akutsjukvården är förändringen ett steg framåt. Den prehospitala akutsjukvården blir en enhetlig helhet som mycket tydligare än tidigare utgör en del av den övriga social- och hälsovårdsverksamheten, konstaterar den prehospitala akutsjukvårdens ansvariga läkare Taneli Väyrynen.

23.11.2020 Redaktion_Toimitus