Från och med måndagen den 17 augusti sammanträder sjukvårdsdistriktets och välfärdssamkommunens styrelser efter varandra.

De beslut som berör samkommunen för Österbottens välfärdsområde klubbas delvis av i samkommunstyrelsen och en del av ärendena förs vidare till fullmäktigesammanträdet. Det beslutsfattande organet för den nya samkommunen höll sitt första sammanträde idag på måndagen genast efter sjukvårdsdistriktets styrelse. Bägge organ har egna föredragningslistor, vilket betyder att de frågor som berör välfärdsområdet inte behandlas i sjukvårdsdistriktets styrelse.

- Vi har skapat en tydlig beslutsprocess och en täckande beredningsorganisation för det arbete som hänför sig till den nya organisationen. De ärenden som tas till styrelsen för välfärdssamkommunen bereds först i en ledningsgrupp för social- och hälsovård och en samordningsdelegation som består av kommundirektörer, varefter beslutsförslagen behandlas i en politisk styrgrupp, säger välfärdssamkommunens tf. direktör Marina Kinnunen.

Ledningsgruppen för social- och hälsovården samt samordningsdelegationen består i huvudsak av tjänsteinnehavare som har till uppgift att förbereda de frågor som ska tas till behandling. Den politiska styrgruppen består, liksom namnet säger, av tjänsteinnehavare och en stark representation bestående av förtroendevalda. Styrgruppen ger konkreta förslag till styrelsen och fullmäktige.

Styrelsen för välfärdssamkommunen sammanträder nästa gång den 28 september efter sjukvårdsdistriktets styrelse.

17.08.2020 Redaktion_Toimitus