Social- och hälsovårdsministeriet har den 12 maj 2020 beviljat ett statsunderstöd om tre miljoner euro till Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet för åren 2020–2022.

Vasa sjukvårdsdistrikt har beviljats ett statsunderstöd om tre miljoner euro riktat till Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet för att nationellt koordinera patient- och klientsäkerheten. Centret ska samordna och ta fram nationella rekommendationer, verksamhetsmodeller och nya verktyg för patient- och klientsäkerheten, både för yrkesutbildade och för klienter.

– Vi tar tacksamt emot det beviljade statsunderstödet till vårt sjukvårdsdistrikt. Redan nu har man i Finland gjort mycket fint jobb för att främja patient- och klientsäkerheten. Det nationella centret kommer att ta patientsäkerheten till en ännu högre nivå i tätt samarbete med andra aktörer, berättar Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Under de första verksamhetsmånaderna har det nationella centrets verksamhet startats upp och planeringen inför framtiden har påbörjats. Centret har också fått sina första arbetstagare.

Mer kvalitativ vård med mätningar

En av centrets viktigaste uppgifter är att utveckla metoder för att mäta patientsäkerheten.
– I vår utreder vi exempelvis den nuvarande statusen på patient- och klientsäkerheten på nationell nivå. På basis av detta kommer vi också att föra fram förslag på gemensamma mätare som kan användas nationellt, förtydligar forskningsledare Tuija Ikonen.

Centrets verksamhet strävar också efter att förstärka patientens och klientens ställning.
– Klientens perspektiv och patientens deltagande i tryggandet av säkerheten för patientens roll är essentiella aspekter då patientsäkerheten utvecklas. I Vasa har vi också full potential att ta det talade språkets inverkan på patientsäkerheten i beaktande, preciserar Ikonen.

Då centret grundades initierades även ett expertnätverk som för samman patientsäkerhetsexperter runt om i landet.
– För centret är regionens högskolor, som forskar och ökar kunskapen om patientsäkerhet, viktiga samarbetspartners. I den framtida organisationen, samkommunen för Österbottens välfärdsområde, kommer vi i större utsträckning än tidigare kunna samarbeta med primärvården och socialvården, berättar Ikonen.  

Nätverket har varit aktivt också under coronaepidemin. Tolv infotillfällen om aktuella aspekter som påverkar patientsäkerheten har hållits för ledande tjänstemän i sjukvårdsdistrikten och andra säkerhets- och kvalitetskunniga.

Vad är Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet?

Centret som grundades år 2019 av Vasa sjukvårdsdistrikt utvecklar säkerheten i vården och tjänsterna i samarbete med andra aktörer inom social- och hälsovården. Centret söker aktivt efter mer patientsäkra handlingssätt genom att testa och undersöka olika metoder. Målet är att etablera de handlingssätt som konstaterats vara bra, främja forskningen och öka det internationella samarbetet.

Centret arbetar tillsammans med experter från olika områden och vill erbjuda en handlingsgrund för de regionala och nationella expertnätverken för patientsäkerhet.

Bekanta dig med centrets verksamhet på adressen:
www.vaasankeskussairaala.fi/sv/centret-for-patient--och-klientsakerhet/

15.05.2020 Redaktion_Toimitus