Våren som präglats av covid-19-viruset har lämnat sina spår i Vasa sjukvårdsdistrikts ekonomi. Mellanbokslutet för årets fyra första månader visar ett underskott om drygt en miljon euro. Våren gick dock bättre än man befarade, eftersom distriktet haft en strikt ekonomisk linje i enlighet med sin strategi redan innan undantagsförhållandena trädde i kraft. Många andra sjukvårdsdistrikt har drabbats hårdare av vårens omständigheter.

Året började som planerat och verksamheten rullade på för fullt, men i mars stannade världen upp på ett i modern tid aldrig tidigare skådat sätt på grund av coronapandemins snabba utbredning. Trots detta har vårens mellanbokslut uppgjorts på normalt sätt med utgångspunkt från sjukvårdsdistriktets organisationsmodell, berättar Vasa sjukvårdsdistrikts ekonomidirektör Lena Nystrand.

Sjukvårdsdistriktet hade redan i början på året svårt att hålla kostnadsnivån inom de budgeterade ramarna. På grund av de oväntade omständigheterna under våren har verksamheten inte kunnat förverkligas på det sätt och med den effektivitet som eftersträvats. En del av personalen har också omplacerats och skolats in i nya uppgifter.  

– De åtgärder som vidtagits har varit nödvändiga för att minimera spridningen av pandemin och hantera konsekvenserna av den på bästa möjliga sätt. Vasa centralsjukhus hade god beredskap för allt detta. Vi klarade av att agera ansvarsfullt. Vi har också kunnat införskaffa all nödvändig utrustning, exempelvis skyddsutrustning, till rimliga priser, dels tack vare österbottnisk påhittighet, sammanfattar Nystrand.

På grund av specialarrangemangen är sjukhusets verksamhetsinkomster under pandemiperioden fram till sista maj 4,3 miljoner mindre än under normala förhållanden.   

– Ändrings- och beredskapskostnader samt skyddsutrustning, orsakade tilläggskostnader och sammantaget blir konsekvenserna av den här våren ungefär sex miljoner euro. Summan kommer att växa ännu en aning i juni, förklarar Nystrand.

Under årets första fyra månader fakturerade sjukvårdsdistriktet sina ägarkommuner 1,5 miljoner euro mindre än budgeterat för den egna verksamheten. Tills vidare saknas fakturering för ungefär en miljon euro för vård av coronapatienter. Detta har ännu inte fakturerats eftersom sjukvårdsdistriktet inväntar besked om statens ersättning av coronapandemins kostnader.

Läget under den kommande hösten kommer ännu att påverka slutresultatet för sjukvårdsdistriktet, då ekonomin annars också innehåller en hel del ekonomiska utmaningar.  

– Om vi kan återgå till normala förhållanden i höst så kan vi börja öka verksamhetsvolymen fullt ut senast efter semesterperioden i augusti. Samtidigt hoppas vi att det inte kommer en andra våg av coronapandemin, vilket skulle få betydligt större följder för sjukvårdsdistriktets ekonomi, berättar Nystrand.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse sammanträder nästa gång i augusti, då ska den ta ställning till de åtgärder som krävs för att balansera upp ekonomin.

08.06.2020 Redaktion_Toimitus