Nästa år är ett exceptionellt år för Vasa sjukvårdsdistrikt. Samtidigt som man arbetar med att skapa en samkommun för Österbottens välfärdsområde ska man också erbjuda specialiserad sjukvård i normal ordning. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige har nu godkänt mål, mätare och åtgärder för åren 2021-2023.

I budgeten för år 2021 ökar verksamhetskostnaderna med 4,7 % till 259,2 miljoner euro. I budgetarbetet har man sökt besparingar som omfattar hela organisationen, varför serviceområdena och ansvarsområdena har fått utarbeta konkreta planer med konkreta besparingsåtgärder. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände samkommunens verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021-2023 vid sitt sammanträde den 30 november.

- Med hjälp av de strukturförändringar som beskrivs i strategiprogrammet VCS 2025 kan vi åstadkomma en besparing på totalt 1,7 miljoner euro. Denna besparing ska genomföras utan att tumma på den högklassiga servicen och vården eller på målet att ha den bästa kundupplevda kvaliteten i Finland, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Budgetökningen inrymmer även kollektivavtalsenliga löneförhöjningar, och personalkostnaderna kommer år 2021 att uppgå till 116 miljoner euro. Därtill inrymmer budgeten såväl kostnader för projekt som är berättigade till statsunderstöd som verksamheten på patientsäkerhetscentret och kostnader som föranleds av planeringen av välfärdssamkommunen. Kostnaderna för den egentliga verksamheten däremot ökar med bara 1,7 %

Ökningen i budgeten ligger i linje med ökningarna i de övriga sjukvårdsdistrikten i specialupptagningsområdet, dvs. i Satakunta sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Statsunderstödet för coronapandemin används för att balansera bokslutet 2020

Staten har beviljat Vasa sjukvårdsdistrikt ett statsunderstöd på 5,7 euro som ersättning för de kostnader som förorsakats av coronapandemin. Tack vare understödet kan bokslutet för år 2020 balanseras så att inget underskott uppstår.

30.11.2020 Redaktion_Toimitus