Nu har Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde som tar vid efter årsskiftet fått en ny strategi för ägarstyrningen. Den här strategin har utarbetats i linje med den strategi som utarbetats för den nya välfärdssamkommunen. Ägarstyrningsstrategin består av tre delområden där man fastställer ett mål och grund för ägarstyrningen men också indelar bolagen i olika klasser.

Vasa sjukvårdsdistrikt är i sin nuvarande form delägare i många olika bolag. Den nya ägarstyrningsstrategin har beretts i samkommunens ägarstyrningssektion som ansåg att det fanns ett stort behov av att utarbeta en ny strategi eftersom verksamheten efter årsskiftet kommer att överföras till en ny samkommun.

– Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet i januari 2022 består av 13 kommuner och två samkommuner som båda har egna principer för hur ägarstyrningen ska skötas. I och med den nya samkommunen får sektionen ett mera omfattande arbetsfält. Det var rätt tid för en ny, tydlig strategi som bidrar till att skapa en helhetsuppfattning om ägandet men också drar upp ramar för de ställningstaganden som hänför sig till ägandet och hur ägandet borde utvecklas, säger samkommunens styrelseordförande Hans Franz.

I och med att den nya samkommunens strategi redan var långt framskriden var det också möjligt att ta fram en strategi för ägarstyrningen. Vid sitt sammanträde på måndagen den 14 juni godkände styrelsen nu den ägarstyrningsstrategi som ligger i linje med den strategi som fullmäktige godkände vid sitt senaste sammanträde.

Måluppställning utgör en del av en strategisk ledning

I och med ägarstyrningsstrategin får den nya samkommunen en klar bild av i vilka verksamheter det är motiverat för samkommunen att delta som ägare, vad som förväntas av ägandet, i vilken riktning ägandet ska utvecklas och med vilka kriterier verkningsfullheten av ägandet ska bedömas. Inom ramen för den strategiska ledningen av ägandet fastställer man även utvecklingsmål med vilka verksamheten kan styras i önskad riktning. Det här innebär att man exempelvis kan ställa upp ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål för bolagen, såsom avkastningsmål  eller mål för planering och genomförande av projekt.

Samkommunen har både en ägar- och kundroll

Samkommunens ägarstyrningsstrategi baserar sig på två roller: en ägarroll och en kundroll. I ägarrollen ska samkommunen regelbundet se över huruvida de strategiska utvecklingsmål som uppställts för affärsverksamheten har uppnåtts och hur ägarvärdet har utvecklats men även se över ändamålsenligheten av ägostrukturen. I kundrollen ska samkommunen säkerställa att den med hjälp av de upprättade och administrerade avtalen får precis de tjänster som samkommunen har beställt. Genom ägarstyrningen följer man regelbundet upp att båda rollerna blir omsatta i praktiken och utvecklas.

I strategin fördelas bolagen i tre klasser

Ägarstyrningsstrategin inrymmer även en klassificering av de bolag som samkommunen äger. Tack vare den här klassificeringen kan samkommunen bättre fokusera sig på att utveckla ägande och maximera det ägarvärde som stöder samkommunens egen verksamhet. Med hjälp av klassificeringen kan samkommunen också kritiskt se över ägande som inte längre omfattas av den strategiska klassificeringen.

Samkommunen har indelat bolagsägandet i tre klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Dessa klasser består av betydande, nödvändiga och nyttiga bolag. Bolag som klassificeras som betydande erbjuder samkommunen stödtjänster som den använder dagligen eller nästan dagligen. Bolag som klassificeras som nödvändiga hjälper samkommunen att säkerställa att samkommunen har tillgång till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten. Samkommunen är också delägare i bolag som klassificeras som nyttiga eftersom de ger samkommunen ett mervärde, exempelvis en ställning som anknuten enhet.

14.06.2021 redaktion_toimitus