Kommunerna i Österbotten deltar i det nationella programmet Framtidens social- och hälsocentral, vilket ingår i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Avsikten med programmet är att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna på basnivån för att främja tillgången, kvaliteten, verkningsfullheten och samspeltheten inom social- och hälsovården, men också för att ta fram allt fler preventiva tjänster och tjänster som allt bättre bemöter invånarnas behov. Styrelsen för Österbottens välfärdsområde beslutade att ansöka om ett kompletterande statsunderstöd för programmet Framtidens social- och hälsocentral för att utvecklingsarbetet ska kunna fortgå under åren 2022–2023.

I och med den kompletterande ansökan om statsunderstöd för programmet Framtidens social- och hälsocentral kan den vittomfattande utvecklingsverksamheten i Österbottens välfärdsområde tryggas. Avsikten är att social- och hälsovården i framtiden ska utgå från förebyggande och föregripande åtgärder som enligt planerna ska stärkas bland annat inom mentalvården, mun- och tandvården men även på de s.k. familjecentren. 

I Österbotten vill man i framtiden förbättra tillgången till mottagningstjänster som tillhandahålls på social- och hälsocentraler, men också förkorta vårdköer. Målet är att kunderna ska få vård snabbare och i rätt tid –i synnerhet inom mentalvården och mun- och tandvården. Avsikten är att samarbetet och de processer som hänför sig till det samarbete som bedrivs mellan socialvården och hälso- och sjukvården ska bli en del av mottagningstjänsterna på social- och hälsocentralerna. Därutöver avser man vidta åtgärder för att främja de ungas psykosociala välbefinnande.

Digitalisering ska tillgodogöras i allt högre utsträckning

Avsikten är att social- och hälsovården i allt högre utsträckning i framtiden ska tillgodogöra sig av digitala verktyg i sin verksamhet. Olika slags distanstjänster ska användas exempelvis i samband med rehabilitering som tillhandahålls hemma hos kunderna. Dessutom vill man utveckla mångformigare tjänster och öka antalet digitala kontaktkanaler.

Under de närmaste åren kommer man i Österbotten att fokusera sig på att utveckla stödtjänster som ska göra det möjligt för äldre att bo hemma. För att uppnå detta ska man i allt högre utsträckning ty sig till välfärdsteknologi. Men dessutom vill man utveckla de tjänster som tillhandahålls inom hemvården, men också se till att vården är högklassig och att det finns tillräckligt med kompetent personal.

 

Mer information:

Pia Vähäkangas

Projektdirektör, Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

Tfn 040 805 1455

22.11.2021 Redaktion_Toimitus