Enligt en elektronisk enkät riktad till föräldrar och vårdnadshavare är de mycket nöjda med hur vårdpersonalen behandlar barn. Hösten 2020 funderade vi på bemötande i barnenheternas eFöräldraråd.

Vi ville ha svar på följande frågor: Hur blev du bemött på barnenheten? På en skala 1-10 (1 = väldigt dåligt, 10 = väldigt bra) motivera gärna ditt vitsord. Vad ansåg du var viktigt i bemötandet?

Vi fick in 32 olika svar. 11 st. svarade på svenska och 21 st. på finska. Vitsord kunde ges skilt åt varje enhet (barnavdelningen, barnpolikliniken, barnneurologiska enheten, barnjouren, hemsjukhuset för barn och intensivövervakningen för nyfödda) där man varit med sitt barn. Skalan var 1–10, medeltalet bland alla svar var 7,6.

I svaren framträder följande punkter:

Erfarenheter om bemötandet

”Asiantuntevaa ja lämmintä kohtelua ja palvelua. Ihanasti huomioidaan sekä lapsi että äidin huoli. Lasta ei kohtaaminen pelota vaan saadaan lapselle luottavainen ja turvallinen olo.”

”Otroligt nöjda med bemötandet på. barnavdelningen, stort tack.”

”Kaikki on sujunut aina tosi hyvin eikä ajat ole olleet myöhässä, tutkimukset tehty tehokkaasti ja hyvin.”

”Det känns som att personalen alltid lyssnar på föräldrarna och tar bekymmer och oro på allvar. Ni vet att vi känner vårt barn bäst och att få vara med och planera vården gör att vi känner oss viktiga och behövda.”

Vad ansåg du var viktigt i bemötandet?

Många upplevde ett lugnt och sansat bemötande viktigt. Också betydelsen av barn- och familjecentrerad vård steg fram i många svar.

Rauhallisuus, ymmärtäväisyys, se että saa tunteen, että ei ole hätää ja se että tyhmiä kysymyksiä ei ole.”

”Lapsi ja saattaja on huomioitu loistavasti. Keskitytty myös vanhemman vointiin ja jaksamiseen pitkittyneellä päivystyskäynnillä/osastohoidossa. Ihan loistavaa henkilökuntaa!”

”Medmänsklighet och att man lyssnar på föräldrarna.”

”Tillräcklig information åt föräldrarna, fick ställa oändligt med frågor, vänlig personal genomgående som gjorde att vi kände oss trygga hela vägen.”

”Hoitajien ja lääkäreiden vuorovaikutus lasten kanssa on ollut jokaisella kerralla todella hyvä. Myös vanhemmille kerrotaan selvästi asiat.”

”Att barnen tas särskilt i beaktande. Är mycket nöjd med bemötandet på barnavd.”

”Barnpoli har alltid fint bemötande mot alla involverade och ett stort engagemang för barnets bästa.”

”Asiantuntevaa ja lämmintä kohtelua ja palvelua. Ihanasti huomioidaan sekä lapsi että äidin huoli. Lasta ei kohtaaminen pelota vaan saadaan lapselle luottavainen ja turvallinen olo.”              

Yrkeskompetens och professionellt beteende steg fram i svaren:                             

Kaikki lasten kanssa työskentelevät henkilöt osaavat toimia erinomaisesti lasten kanssa. Vastasyntyneiden tehovalvonnassa otetaan koko perhe erinomaisesti huomioon.”

”Kaikki on sujunut aina tosi hyvin, eikä ajat ole olleet myöhässä, tutkimukset tehty tehokkaasti ja hyvin.”

”Det känns som att personalen alltid lyssnar på föräldrarna och tar bekymmer och oro på allvar. Ni vet att vi känner vårt barn bäst och att få vara med och planera vården gör att vi känner oss viktiga och behövda.”

”Ammattitaitoa ja tilannetajua, ja ne näkyivät.”

Språkfrågan kom också fram och där har vi ännu möjligheter att förbättra oss:

Ny läkare varje gång tyvärr. De senaste gångerna läkarbesöket tyvärr på annat än eget modersmål. Plus för att epikrisen äntligen kom översatt till svenska denna gång.”

”Sitä, että perhe saa palvelua omalla äidinkielellä. Vaikka vanhemmat ymmärtäisivätkin toista kotimaista kieltä, ei lapsi sitä välttämättä.” ymmärrä.”

”Språket är även viktigt och tyvärr fås det inte alltid på eget modersmål vilket försvårar i en vårdsituation.”

”Dåliga språkkunskaper hos läkaren.”

Vi fick också ett önskemål

"H taloon myös Kanttiini tv.pasi!"

I helhet fick vi mycket positiv feedback och det är vi glada över. Svaren kan delas in i fyra större huvudgrupper: bemötande, yrkeskompetens, kunskap och språkkunskap. Vi fick påminnelse om vikten av att få vård på eget modersmål samt vikten av att hålla tiderna. Dessa aspekter skall via försöka beakta ännu mera i fortsättningen. Vårt mål är att barnen med sina familjer skall få ett så gott bemötande på alla våra enheter, att sjukhusbesöket ur den synvinkeln lämnar ett positivt intryck.

Till Pasi kan vi svara att fast barnenheterna inte flyttar till det nya H-huset så är det säkert att det kommer en kantin dit. Kantinen kommer i närheten av ingången och en lunchrestaurang kommer några våningar högre upp.     

Varför ett eFöräldraråd?

Alla föräldrar och vårdnadshavare till barn får cirka två gånger per år en möjlighet att besvara enkäter som publiceras på Vasa centralsjukhus webbplats (på barnenheternas sidor och i samband med aktuella nyheter som delas via de sociala medierna). Trots att man svarat på en enkät så behöver man inte svara på några fler enkäter om man inte vill. Hittills har barnenheterna publicerat fem enkäter.

18.02.2021 Redaktion_Toimitus