Behörighetsstadgan för Österbottens välfärdssamkommun som inleder sin verksamhet i början av år 2022 är klar och godkänd. Samkommunens fullmäktige godkände behörighetsstadgan vid sitt sammanträde 29.11.2021. I behörighetsstadgan fastställs den yrkesmässiga behörighet och de språkkunskaper som ska krävas av anställda i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Målet är att tillhandahålla högklassiga välfärdstjänster på kundens eget modersmål.

De som väljs till tjänster och befattningar i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska alltså uppfylla de formella behörighetskrav som nu godkänts. I praktiken betyder det här att personalen ska ha en lämplig utbildning och adekvata språkkunskaper.

I det tvåspråkiga Österbotten är språkkunskaperna viktiga eftersom de svensk- och finskspråkiga invånarna i landskapet har rätt att få vård och service på det egna modersmålet. En högklassig vård förutsätter naturligtvis att servicen tillhandahålls på kundens modersmål.

En omfattande process bakom behörighetsstadgan

Österbottens välfärdssamkommun som består av 13 kommuner samt två tidigare samkommuner kommer i fortsättningen att sysselsätta cirka 7 000 personer. Arbetet med att upprätta en behörighetsstadga för en så här stor organisation har varit en långvarig process. För arbetet tillsattes också en separat arbetsgrupp som arbetat med enbart de språkkrav som ska ställas i behörighetsstadgan. I fortsättningen kommer de lokala förhållandena och språkkunskapsbehoven att bestämma hurdana språkkunskaper personalen ska ha på respektive serviceenhet.

— Å ena sidan gäller det att bedöma vilka krav som ska ställas på personalen då det gäller den yrkesmässiga kompetensen och å andra sidan vilka språkkunskaper personalen ska ha i en omgivning som varierar språkligt. Inom området finns en helt finskspråkig kommun, 10 kommuner med svenska som majoritetsspråk och 2 kommuner med finska som majoritetsspråk. Detta ställer krav på flexibilitet, viss variation kommer att tillämpas beträffande kraven beroende på var personalen arbetar, konstaterar styrelseordföranden för samkommunen för Österbottens välfärdsområde Hans Frantz.

Personer med något annat modersmål än svenska eller finska kan beviljas dispens från språkkunskapskraven om deras arbetsuppgifter tillåter detta, exempelvis om de i sitt arbete inte behöver bemöta kunder eller patienter.

— Vidare ligger det i vårt intresse att i en alltmera globaliserad värld kunna anställa specialister med annat modersmål, säger Frantz.

29.11.2021 Redaktion_Toimitus