Beredningen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet 2022 går enligt tidtabellen. På sitt sammanträde på måndagen den 25 oktober behandlade styrelsen överföring av avtal samt direktiv som styr verksamheten. Eftersom mer än tusen olika avtal kommer att överföras från kommunerna till samkommunen har det reserverats många resurser för överföringsprojektets beredningsarbete. Samkommunens styrelse beslutade att ta emot kommunernas avtal och det ansvar som följer med dem från och med årsskiftet.

Arbetet med överföringen av avtal påbörjades redan i början av året då kommunerna sammanställde vilka avtal som ska överföras till samkommunen. Under sommaren gjordes en riskbedömning av avtalen och man gick igenom vilka avtal som hör till samkommunen och vilka som blir kvar i kommunerna. I höst har listorna över avtalen som överförs skickats till kommunerna för godkännande.

– Överföringsprojektet tar inte slut här, utan nästa steg är att vara i kontakt med avtalsparterna och be om deras tillstånd till att överföra avtalen. Efter detta matas avtalen in i samkommunens system för avtalshantering. Vi är också beredda på att det kan komma fram fler avtal i kommunerna i slutet av året och vi är förberedda på att behandla dem före årsskiftet, konstaterar förvaltningsdirektör Juha Post.

Styrelsen behandlade flertalet direktiv som ska styra verksamheten, en del godkändes och en del skickades vidare till fullmäktige för godkännande. Bland annat direktiven för upphandling och avtalshantering godkändes, så även en stor del av direktiven för intern kontroll och riskhantering. Vidare kommer fullmäktige i slutet av november att behandla ändringar i samkommunens förvaltningsstadga, grunder för den interna kontrollen och riskhanteringen samt direktiv för ägarstyrningen.

25.10.2021 Redaktion_Toimitus