Lagstiftningsberedningen för den nationella social- och hälsovårdsreformen är i gång i riksdagen. Ett omfattande lagpaket för reformen är tänkt att träda i kraft sommaren 2021. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som startar år 2022 avviker innehållsmässigt från den nationella social- och hälsovårdsreformen på så sätt, att dess verksamhet inte innefattar räddningsväsendets uppgifter, Korsnäs kommuns sociala service och de särskilda uppgifter som sköts av specialomsorgsdistrikten för personer med funktionsnedsättning. Därtill kan lagstiftningen då den blir klar föra med sig andra uppgifter, bland annat inom elevvården, till välfärdsområdet från och med år 2023.

Lagstiftningsarbetet och framskridandet av den nationella reformen följs aktivt upp. Kraven i lagförslagen beaktas även i beredningen för den frivilliga samkommunen. Styrgruppen beslöt, att styrgruppen för Österbottens välfärdsområde utvidgas genom att kalla representanter från Österbottens räddningsverk, specialomsorgsdistrikten Eskoo och Kårkulla samt från Kronoby kommun till beredningen i styrgruppen från och med april 2021 och således kan de redan nu delta i beredningen med yttrande- och närvarorätt.

Österbottens välfärdsområdes femåriga servicestrategi bereds

I planeringen av den nya förenade servicen i Österbottens välfärdsområde ligger utgångspunkten i vilken service invånarna behöver i olika livsskeden. Servicehelheter planeras för barn, unga och familjer, personer i arbetsför ålder och äldre personer. Nu uppgörs servicestrategin. I servicestrategin fastställs hur de olika åldersgruppernas behov samt språkliga och kulturella behov tas i beaktande i välfärdsområdets service. Servicestrategin innefattar även den interna arbetsfördelningen i välfärdsområdet och hur samarbetet med organisationer och föreningar samt annan kunddelaktighet utvecklas.

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde diskuterade preliminärt servicestrategin. I fastställandet av målen och verksamhetens fokus beaktas speciellt smidig närservice och samarbete mellan olika yrkesgrupper och intressegrupper.

Nya uppgifter och uppdaterade behörighetsvillkor

Nästa steg i rekryteringen för Österbottens välfärdsområde startar i april, då öppnas platserna för ledningen på mellannivån och vissa sakkunniguppgifter. Rekryteringen som genomförs internt gäller de arbetstagare i kommunerna och samkommunerna, vilka kommer jobba i den nya välfärdssamkommunen. Efter april månads rekryteringsomgång överförs resten av personalen till Österbottens välfärdsområde genom avtal om överlåtelse av rörelse. Den totala personalstyrkan i den nya organisationen kommer vara ungefär 7 000 personer.

Välfärdsområdets nya organisation kommer att ha många anställda inom ett brett spektrum med olika yrkesbeteckningar. Behörighetsvillkoren för de nya uppgifterna har nu utarbetats, de ska säkerställa att personerna som sköter tjänsterna och befattningarna har tillräcklig utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskap för att klara av uppgifterna. Samkommunens fullmäktige behandlar behörighetsstadgan den 29 mars.

 

Styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde tisdagen 23 mars. Förutom den nationella social- och hälsovårdsreformen, behörighetsstadgan och servicestrategin behandlades även planen för överlåtelse av rörelse från kommunerna till samkommunen.

24.03.2021 Redaktion_Toimitus