Samkommunstyrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde sammankom till årets sista sammanträde på torsdagen den 16 december. Vid sammanträdet tog styrelsen många beslut som anknöt till samkommunens verksamhet. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Hans Frantz beskriver det gångna året som ett annorlunda styrelseår. För i år fick samkommunen nya beslutsorgan först efter sommaren på grund av att kommunalvalet för ovanlighetens skull hölls i april.

– Under mandatperioden har styrelsen tagit många beslut som berört beredningen av Österbottens välfärdssamkommun som inleder sin verksamhet 1.1.2022. Såväl tjänstemannaledningen och de förtroendevalda har ställts inför många utmaningar och gjort ett enormt arbete. Speciellt när man arbetade med att uppgöra en gemensam budget för den nya verksamheten som tidigare har skötts av 13 kommuner och 2 samkommuner, kommenterar Frantz.

Mycket nytt i förvaltningsstadgan

Under det gångna året har man utarbetat en ny förvaltningsstadga som till sitt innehåll motsvarar de krav som ställs på den nya samkommunen och det nya välfärdsområdet. I och med att samkommunen för Österbottens välfärdsområde kommer att svara även för primärvården och socialvården har man varit tvungen att ta med helt nya stadgor i den nya förvaltningsstadgan. I samband med beredningsarbetet har man också gått igenom över tusen avtal som ska överföras från kommunerna till välfärdsområdet.

Utöver de utmaningar som hänfört sig till beredningen av det nya området har styrelsen också ställts inför många andra utmaningar i sitt beslutsfattande.

– Coronapandemin stod även i år för den största utmaningen. Samtidigt som rekryteringen i synnerhet inom psykiatrin inte varit en enkel nöt att knäcka och förväntas heller inte bli enklare i framtiden. Det att det långt planerade patient- och datasystemprojektet inte kunde ros i hamn ställde också till egna utmaningar, summerar Frantz.

Trots det arbetsfyllda året och de uthärdade utmaningarna upplever Hans Frantz det som inspirerande att ta sig an de nya uppgifterna.

– Jag är övertygad om att slutresultatet i det nya välfärdsområdet blir gott. Vi har försökt att förbereda oss så gott det går på allt nytt som vi kommer att stå inför år 2022. När målsättningen är gemensam blir slutresultatet nog bra, avrundar han.

Många beredningsbeslut på det sista sammanträdet

På sitt sista sammanträde tog styrelsen många beslut som hjälper samkommunen för Österbottens välfärdsområde att få igång sin verksamhet 1.1.2022. Beslut togs bland annat om en servicestrategi och hur beslut ska delegeras inom socialvården samt vilka kriterier som ska ställas på närståendevården. Servicestrategin som upprättades med stöd av lagen om ordnande av social- och hälsovården ligger till grund för välfärdsområdets verksamhets- och ekonomiplanering samt utgör en del av samkommunens övergripande strategi. Den offentliga servicestrategin inrymmer också en beskrivning av organisationen och förändringsprocessen, en strategi, en analys av befolkningens servicebehov, huvudprocesser och modeller för serviceproduktionen samt mål för främjandet av hälsan och välfärden.

I paragrafen om beslutanderätten inom socialvården beslutade styrelsen att beslutanderätten ska delegeras till tjänsteinnehavare inom socialvården. Styrelsen tog sitt beslut med stöd av bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

För att välfärdsområdet ska få enhetliga kriterier för närståendevården har en regional arbetsgrupp gått igenom samtliga kommuners vårdarvoden och kriterier som anknyter till närståendevården. Arbetsgruppen gav ett förslag till den politiska styrgruppen om hur kriterierna, vårdtyngdsklasserna och vårdarvoden ska förenhetligas. Kriterierna godkändes i styrgruppen som nu hade fört ärendet till samkommunens styrelse för beslutsfattande.

16.12.2021 redaktion_toimitus