Vasa sjukvårdsdistrikt hör till Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde som nu har publicerat en ny vetenskaps- och forskningsstrategi för åren 2021–2025. Enligt strategin ska man fästa en allt större uppmärksamhet vid att bedriva en högklassig forskningsverksamhet i specialupptagningsområdet. Fördelen är att det finna många sjukhus, universitet, högskolor och forskningsanstalter i området. Även tvåspråkigheten och närheten till primärvården är en styrka i specialupptagningsområdet.

För att kunna tillhandahålla en högklassig patientvård och erbjuda undervisning på universitetsnivån måste man enligt strategin också bedriva en högklassig forskning i specialupptagningsområdet. Dylik forskningsverksamhet stöder förutom vårdarbetet även befolkningens hälsa och välbefinnande. En konkurrenskraftig forsknings- och innovationsverksamhet anses också stärka näringslivet i området.

Blicken vänd mot servicen, befolkningen och yrkespersonerna inom hälso- och sjukvården

Med en högklassig forskningsverksamhet kan man trygga att hälso-, sjuk- och socialvården utvecklas. Under strategiperioden kommer man i forskningsverksamheten att betona förutom behandlingen av sjukdomar även förebyggandet och den tidiga identifieringen av sjukdomar. Därutöver kommer man att stärka forskningsverksamhet som anknyter till yrkespersonernas kompetens och välbefinnande.

Framåt genom samarbete

Styrkan i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde anses vara det samarbete som bedrivs mellan hälso- och sjukvårdsenheterna, högskolorna, universiteten och läkemedels- och bioteknikbolagen i området. Som ett exempel på det fruktbara samarbetet nämns Vasa sjukvårdsdistrikts utvecklingscenter för klient- och patientsäkerhet.

Under den kommande strategiperioden ska forskningssamarbetet mellan olika aktörer och vetenskapsområden utvidgas och utvecklas. Samarbetet inom hälso-, sjuk- och socialvården kommer också att utökas på ett betydande sätt.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt godkände vetenskaps- och forskningsstrategin för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde 2021–2025 vid sitt sammanträde på måndagen den 14 juni. Styrelsen för Satakunta sjukvårdsdistrikt som också hör till Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde godkände strategin vid sitt sammanträde den 24 maj.

 

14.06.2021 redaktion_toimitus