Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutade på sitt sammanträde den 22 november föreslå att fullmäktige ska godkänna att samkommunen för Österbottens välfärdsområde år 2022 fortsätter tillämpa det avtal som berör organiseringen av den specialiserade sjukvården i Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde.

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun som föregick samkommunen för Österbottens välfärdsområde har ingått ett avtal med Åbo universitetscentralsjukhus, där man fastställer hur den specialiserade sjukvården ska ordnas under åren 2017–2021. Åbo universitetscentralsjukhus upptagningsområde för högspecialiserad sjukvård omfattar förutom Vasa sjukvårdsdistrikt även Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Satakunta sjukvårdsdistrikt. Vasa sjukvårdsdistrikts nuvarande avtal bereddes för över fyra år sedan, varför avtalet och dess bilagor delvis inrymmer föråldrade punkter som beror på bland annat organisationsförändringar samt ändringar i lagstiftningen och den praktiska verksamheten.

Chefsöverläkarna och de administrativa överskötarna i Åbo universitetscentralsjukhus upptagningsområde har gått igenom nuvarande avtal och uppdaterat de föråldrade punkterna i avtalet. Syftet med avtalet har inte förändrats, och även i övrigt har avsikten varit att samarbetet mellan avtalsparterna ska fortsätta som förut under år 2022. Vasa sjukvårdsdistrikt representerades i uppdateringsarbetet av chefsöverläkare Peter Nieminen. Enligt honom har samarbetet med Åbo universitetscentralsjukhus fungerat bra och varit viktigt för sjukvårdsdistriktet.

År 2023 ingås avtalet av välfärdsområdet

Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård upprättas för varje fullmäktigeperiod, dvs, i det här fallet för åren 2021–2025. I och med att den välfärdssamkommun som nu tar över verksamheten i januari bara är verksam som en samkommun i ett år har avtalet denna gång upprättats enbart för år 2022. Från och med början av år 2023 övergår ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet till Österbottens välfärdsområde i och med den nationella vårdreformen, varvid samkommunen för Österbottens välfärdsområde upphör att existera.

När den nationella reformen träder i kraft ersätts det avtal som ingåtts inom specialupptagningsområdet för år 2022 av ett samarbetsavtal som välfärdsområdena ska ingå enligt lag.

För att samordna den specialiserade sjukvården ska samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde enligt § 43 i hälso- och sjukvårdslagen ingå ett avtal om hur den specialiserade sjukvården ska ordnas under respektive fullmäktigeperiod. I avtalet ska man enligt lagen överenskomma om arbetsfördelningen och samordningen av verksamheten mellan samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom specialupptagningsområdet och om principerna för införande av nya metoder.

22.11.2021 redaktion_toimitus