Det konstprogram som färdigställdes och godkändes i december för det konstprojekt som anknyter till Vasa centralsjukhus H-nybyggnation framskrider enligt planerna – och nu har det blivit dags att välja konstnärer. I linje med det mål som uppställts för konstprojektet ska konstnärerna väljas så öppet som möjligt för att alla konstnärer ska ha en jämngod chans att få skapa konst för nybyggnationen. Det huvudverk som nu har valts för nybyggnationen är en skulptur i keramik, glas och metall och som avbildar en sjöflicksländas metamorfos.

På grund av tidspress kunde de konstnärer som ska skapa huvudverket inte väljas med en öppen portföljansökan, utan i stället utsåg konstarbetsgruppen tre konstnärer som fick i uppdrag att skapa en skiss av ett huvudverk för huvudentrén och hela sjukhuset. De konstnärer som utsågs för denna parallella beställning var Teija och Pekka Isorättyä, Jani Rättyä och Heli Ryhänen.

Konstnärerna arbetade med sina skisser i fyra månader och bistods periodvis av konstarbetsgruppen som kommenterade skisserna under arbetets gång. På basis av de slutliga skisserna utsåg konstarbetsgruppen Teija och Pekka Isorättyäs verk Exuvia till vinnare. Exuvia är en stor skulptur av en sjöflickslända i keramik, glas och metall. Skulpturens stomme är fyra meter lång och vingbredden på sländan är cirka fem meter. Verket avbildar en biologisk händelse där en sländas larv kläcks. Den här metamorfosen innehåller en stark symbolik för egenmakt och resiliens. Sjöflicksländan är en vanligt förekommande art vid den österbottniska kusten och således anknyter verket till det tema som präglar hela sjukhuset, nämligen Österbottens kust. Det stora verket kommer att placeras nära fönstren i huvudentrén och kommer således att kunna ses även utifrån.

– Sjöflicksländan är en typisk art för Österbotten – en trollslända som man kan se överallt. Konstverket är slående vackert, säger konstarbetsgruppens ordförande Monica Siren-Aura.

Konstarbetsgruppen valde enhälligt paret Isorättyäs skiss. Gruppen anser att verket kommer att förse entrén med ett rörande och intressant komplement –som är trevligt att studera på nära och längre håll. Verkets symbolik känns tilltalande och kommer säkert lätt att begripas av dem som besöker och använder utrymmena. Konstarbetsgruppen bistods i beslutsfattandet av fotokonstnär Sanni Seppo som hade utsetts av Konstnärsgillet i Finland. Men även personalens representanter hade möjlighet att kommentera skisserna. Verket ska färdigställas innan sommaren 2022.      

Den öppna portföljansökan väckte intresse bland konstnärer

De konstnärer som ska skapa de övriga verk som ska placeras på sjukhuset valdes genom en öppen portföljsansökan som ordnades i februari. Portföljansökan väckte stort intresse och resulterade i sammanlagt 225 ansökningar. De inkomna portföljerna har under de senaste månaderna granskats omsorgsfullt i konstarbetsgruppen som biståtts i sitt arbete av representanter för sjukhusets personal.

Konsthelheten i hissaulorna beställs av tre konstnärer. Konsten i våning 1–3 kommer att skapas av bildkonstnär Janna Syvänoja. Syvänoja använder kreativt en brokig mångfald av olika material som i dess vardagliga form är bekanta för oss alla – såsom blommors kronblad eller fjädrar – som hon ger en ny innebörd och nya mått i sina verk. Konsten i våning 4–6 kommer att skapas av keramik- och bildkonstnär Laura Pehkonen, vars konsthelheter präglas och består av mindre keramiska plattor. Konsten i våning 7–8 kommer att skapas av illustratör och bildkonstnär Terhi Ekebom som förenar narrativitet och rumsdisposition i sina arbeten. Målet är att konsthelheterna i hissaulorna ska kunna utvidgas i form av målningar till väggarna på våning 7–8 som kommer att inhysa psykiatrin. Målet är att nå en harmonisk helhet där varje konstnär ger de olika våningarna en egen identitet med visuella höjdpunkter som gör det lättare att orientera sig i byggnaden.

Det konstverk som ska placeras i psykiatrins uterum kommer att skapas av järvenpääbon, skulptör Kim Jotuni, som i stor omfattning använder olika material i sina verk, ofta trä. Målet är att verket ska stärka utrymmets användningsändamål som uterum och tilltala både barn och vuxna.

Bildtrycken på toalettdörrarna i patientrummen kommer att skapas av hangöbon Sandra Kantanen som i sina verk kombinerar fotografi och målning. Konstarbetsgruppen valde Kantanen framför allt på grund av det önskemål som i synnerhet personalen framförde om att bildtrycken bör innehålla naturbilder. 

Genom den öppna portföljansökan sökte man även konstnärer för konst som ska placeras i vänt- och undersökningsrum, men konstarbetsgruppen har ännu inte fattat några beslut om dessa konstnärer. Målet är att namnen på dessa konstnärer ska kunna publiceras i juni månad. De valda konstnärerna kommer nu att kunna påbörja sitt arbete med sina skisser som ska vara klara i början av hösten. Konsthelheten ska färdigställas till sommaren 2022 – alltså i god tid före sjukhuset ska tas i bruk.

Konstarbetsgruppen ansvarar för valet – personalens åsikter har hörts

Valet av konsten och konstnärerna för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation görs av Vasa centralsjukhus konstarbetsgrupp som består av konstarbetsgruppens ordförande Monica Siren-Aura, tekniska direktören Ulf Stenbacka, förvaltningsdirektör Juha Post, planeringsingenjör Sanna Ahola och arkitekt Elina Salakari från Arkkitehdit Kontukoski. Konstexpertisen i konstarbetsgruppen representeras av Vasa konstnärsgilles representanter Jimmy Pulli och Ari Koskinen samt av projektets konstkoordinator Frei Zimmer Ab och i synnerhet av Heini Orell som fungerar som konstkoordinator för projektet. Därutöver har konstnärsmedlemmen Sanni Seppo, som utsetts av Konstnärsgillet i Finland, fungerat som konstnärlig sakkunnig i valet av sjukhusets huvudverk.

I samband med utarbetandet av konstprogrammet har också sjukhusets personal fått ta ställning till den konst som ska placeras på sjukhuset genom en enkät som skickades till alla anställda  men också genom personliga presentationer som arrangerats för olika grupper. Personalen har hörts och kommer också i fortsättningen att höras vid val av konstnärer och konstverk.

– Det har varit mycket arbete att koordinera allt och få bästa möjliga resultat och jag är väldigt glad för hur bra allt gått.  Ett stort tack till alla inblandade så här långt och nu fortsätter jobbet att färdigställa allt och ta nästa steg tills allt är färdigt. Då projektet är färdigt och sjukhuset öppnar sina dörrar kommer vi att även ur konstens synvinkel ha ett ändamålsenligt och vackert sjukhus, säger Siren-Aura.

 

Bekanta dig med konstprogrammet. (pdf-fil, icke tillgänglig format)

06.05.2021 Redaktion_Toimitus