Nu har ett nytt fullmäktige utsetts för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Fullmäktige som består av 37 ledamöter representanter samkommunens samtliga 13 kommuner. Respektive kommun har utsett sina egna representanter till fullmäktige. Till ordförande för fullmäktige valdes Gösta Willman från Nykarleby, till första vice ordförande Bernhard Bredbacka från Larsmo och till andra vice ordförande Mikael Perjus från Kristinestad.

Nya fullmäktige tillsattes bara för år 2022 i och med att samkommunen för Österbottens välfärdsområde därefter inte längre ansvarar för verksamheten i samkommunen. Från och med år 2023 tas verksamheten över av det välfärdsområde som grundas med stöd av de lagar som beretts i samband med  den nationella vårdreformen. Då kommer Österbottens välfärdsområde att bestå av 14 kommuner i stället för de nuvarande 13 kommunerna. I det ögonblicket kommer välfärdsområdet att ansvara för primärvården, specialiserade sjukvården och socialvården men även för räddningsväsendet och specialomsorgstjänsterna. Besluten i Österbottens nya välfärdsområde fattas av förtroendevalda som väljs genom välfärdsområdesval, medan besluten i nuvarande samkommunsfullmäktige fattas av förtroendevalda som utsetts av kommunerna i den nuvarande samkommunen.

– I Österbotten får vi ett år mera än de övriga till att bereda det välfärdsområde som grundas i och med vårdreformen, eftersom vi påbörjade vår reform på frivillig basis. Det är något som vi ska ta vara på! Under den nya mandatperioden är fullmäktige det högsta beslutsfattande organet i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Den största frågan som fullmäktige kommer att få ta ställning till är den fråga som hänför sig till projektet Aster Bothnia, dvs. upphandlingen av det nya gemensamma patientdatasystemet som är tänkt att tas i bruk i hela välfärdsområdet. Även det s.k. H-huset som ska stå klart nästa år kommer att bli en stor händelse, eftersom byggnaden kommer att erbjuda varierande möjligheter att samordna vården men också ge personalen och patienter nya rena utrymmen i stället för de utrymmen som nu används i de gamla problemfyllda byggnaderna. I och med H-huset kommer även psykiatrin och somatiken att kunna placeras nära varandra, vilket är något som man längtat efter redan länge, säger fullmäktigeordförande Gösta Willman när han bes beskriva de förestående uppgifterna.

Fullmäktige valde vid sitt sammanträde även Kjell Heir från Vörå till ordförande för revisionsnämnden och Anja Heinänen från Kristinestad till ordförande för nämnden för minoritetsspråket.

Samkommunfullmäktige konstituerade sig till mandatperiodens första sammanträde på måndagen den 13 september 2021.

13.09.2021 redaktion_toimitus