De österbottniska kommunernas beslut att grunda en samkommun som sammanför social- och hälsovården i regionen har visat sig vara ett värdefullt beslut när regionerna i Finland nu börjat bereda självstyrande välfärdsområden som ska ta över social- och hälsovården i början av år 2023.

Regionerna har fått ta del av social- och hälsovårdsministeriets första bedömning om hur den nationella reformen framskrider i landet. Samkommunens beredningsarbete syns i resultaten.

– Vi är färdigare än många andra regioner som först nu börjat arbeta med beredningen. Det som jag i synnerhet tycker är bra att vi redan i flera år har arbetat för att nå en samstämmighet i vår region om vad vi vill uppnå med reformen, varför vi nu står på en stark grund, säger samkommunens direktör Marina Kinnunen.

Förändringarna märks först inom förvaltningen och senare i servicen

Från och med början av år 2022 kommer samkommunen för Österbottens välfärdsområde att ansvara för organiseringen av social- och hälsovården i regionen. Kommuninvånarna kommer ändå att erbjudas service i bekanta lokaler och av en bekant personal. Senare när verksamheten administrativt har överförts till samma organisation ska verksamheten börja utvecklas i samarbete med personalen och dem som använder sig av den. Invånarna i regionen kommer att informeras separat om de kommande serviceförändringarna.

Samstämmighet om hyresnivåer

När verksamheten i välfärdsområdet inleds kommer social- och hälsovårdstjänsterna att erbjudas i samma verksamhetslokaler som nu. Välfärdsområdet kommer att hyra sina lokaler av kommunerna. På sitt sammanträde tog styrgruppen ett beslut om de principer som ska användas vid bestämningen av storleken på hyran.

Enligt färdigställda beräkningar kommer nyanskaffningsvärdet på de lokaliteter som är i egen användning att uppgå till cirka 880 M€ och det tekniska värdet till cirka 584 M€. Hyresnivån bestäms på basis av de avkastningskrav som ställts på fastigheterna. Styrgruppen godkände att avkastningsprocenten ska utgöra sex procent av det tekniska nuvärdet. Välfärdsområdet betalar en medelhyra på 13,38 euro/m²/månad till kommunerna. Hyresavtalen ingås för 1+3 år med en option på ett år.

Hyrorna kommer att utgöra en avsevärd kostnad för välfärdsområdet, och på årsbasis kommer kostnaden att vara till och med 25–35 miljoner euro. Därtill kommer kostnaderna för de fastigheter som är i egen ägo. Fastigheterna däremot utgör en betydande del av kommunernas egendom.

– Vi har nu hittat en nivå som passar både samkommunen som hyr lokaliteterna och de kommuner som äger dem. Det här ett viktigt beslut med tanke på budgetarbetet, säger samkommunens direktör Marina Kinnunen. 

Verksamhetsområdesdirektör för psykosocial service

På tisdagen godkände styrgruppen enhälligt ett förslag om vem som ska utses till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör för psykosocial service. Styrgruppen föreslår att hälsovårdare (YH) Kosti Hyvärinen ska utses till verksamhetsområdesdirektör. Tjänsten söktes av sju personer. Förslaget förs till samkommunens styrelse för beslutsfattande den 27 oktober.

 

 

I Österbotten arbetar man under år 2021 och 2022 med beredningen av två olika välfärdsområden. Å ena sidan bereder man en samkommun för Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet 1.1.2022 och å andra sidan bereder man det välfärdsområde som övertar verksamheten 1.1.2023.

Styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde på tisdagen den 21 september. Nästa styrgruppsmöte hålls på tisdagen den 19 oktober 2021.

22.09.2021 Redaktion_Toimitus