Österbottens välfärdssamkommuns verksamhets- och ekonomiplan för år 2022 är klar och godkänd. Samkommunens fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 29.11.2021 även de målsättningar, mätare och åtgärder som hänför sig till planen. Merparten av verksamheten kommer att tillhandahållas på samma nivå som tidigare.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde kommer från och med 1.1.2022 att ansvara för ordnandet av alla social- och hälsovårdstjänster i Österbotten (förutom för socialvårdstjänsterna i Korsnäs). I och med att budgeten för år 2022 utgör grunden för den statliga finansieringen av välfärdsområdet är den särskilt viktig för området.

Budgeten har framtagits utgående från de budgeter som kommunerna och samkommunerna i området upprättat för social- och hälsovården, men med en marginal för löneförhöjningar. En del av denna marginal ska användas för löneharmoniseringar. Välfärdsområdet hyr utrymmen av kommunerna, vilket avsevärt höjer på kostnaderna men å andra sidan också ökar på kommunernas intäkter.

— Uppgörandet av budgeten för år 2022 har varit ovanligt utmanande, när verksamheten i 13 och några samkommuner ska sammanföras till en enda budget. Utmaningen har varit att å ena sidan balansera mellan en realistisk budget och å andra medlemskommunernas förväntningar på lägre kostnader, konstaterar samkommunfullmäktiges ordförande Gösta Willman.

Verksamheten överförs med nuvarande servicenät

Utgångspunkten i verksamhets- och ekonomiplanen för år 2022 är att tjänsterna ska tillhandahållas med nuvarande servicenät, samtidigt som man i den strategi som upprättats för Österbotten betonat vikten av att trygga en fungerande tvåspråkig närservice. 

Inom ramen för budgeten ska man ge alla österbottningar den social- och hälsovård som de behöver. Verksamhetskostnaderna för år 2022 uppgår till 709,7 miljoner euro. Fyrtio miljoner av denna summa har reserverats för socialvårdstjänster, varav 21 miljoner euro har reserverats för tjänster som tillhandahålls för barnfamiljer.

Budgeten bör räcka till att tillhandahålla cirka 750 000 primärvårdsbesök, 170 000 tandvårdsbesök samt tjänster som tillhandahålls på över 60 boendeenheter. Budgeten täcker 557 000 hemservicetimmar, 110 000 öppenvårdsbesök inom psykiatrin och 185 000 vårddygn på sjukhus eller inom primärvården. Budgeten räcker också till 140 000 besök inom den specialiserade sjukvården, 8 150 operationer och 25 000 dagcenterbesök.

Den nya sjukhusbyggnaden, H-huset, som tas i bruk nästa år är en stor bygginvestering. En annan betydande bygginvestering är saneringen och utvidgningen av Vasa centralsjukhus matsalsbyggnad – något som behövs i och med att personalantalet kommer att öka. Den största enskilda apparatinvesteringen är den genomlysningsapparat som ska anskaffas till hjärtstationen.

Mot en ny organisation

År 2022 är samkommunens sista verksamhetsår eftersom Österbottens välfärdsområde blir ett självstyrande område år 2023. I och med detta kommer ekonomiplanen därefter att utarbetas av en ny organisation.

— Jag vill som fullmäktiges ordförande rikta ett stort tack till ekonomidirektör Lena Nystrand och den övriga ekonomipersonalen som jobbat oerhört hårt så att fullmäktige idag kunnat godkänna välfärdsområdets budget för 2022, säger Willman.

29.11.2021 Redaktion_Toimitus