Om ungefär tio månader, 1.1.2022, tar Österbottens välfärdsområde ansvaret för att ordna social- och hälsovård för sina medlemskommuner. Beredningsarbetet fortskrider enligt tidtabellen. Under dessa tio månader ska många frågetecken kring anordnandet av servicen och samkommunens uppgifter rätas ut. Nyckeln till att lyckas är ett tätt samarbete med kommunerna.

– Vi bjuder nu in sakkunniga från kommunerna till styrgrupperna och arbetsgrupperna för att få med kompetensen från alla kommuner och verksamhetsområden i beredningen, säger samkommunens direktör Marina Kinnunen.

Tillsammans med kommunerna bereds även det framtida samarbetet för främjande av hälsa och välfärd samt uppgifter i koppling till sysselsättning, integration och elevvård. Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde godkände linjedragningarna för kontaktytor och främjande av hälsa och välfärd.

Från splittrad dataadministration till gemensamma system

För tillfället är dataadministrationen samt de digitala systemen och lösningarna ute i välfärdsområdets kommuner organisationsspecifika. Administrationen och utvecklingen av dem samt samarbetet är utmanande och därför ska de stegvis förenhetligas då Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet. Välfärdsområdets styrgrupp godkände planen för hur dataadministrationen ska göras enhetlig.

 – I nuläget finns det många överlappande lösningar i dataadministrationen. Det krävs mycket jobb för att förenhetliga dem, men slutresultatet gynnar ordnandet av servicen och vården, berättar Marina Kinnunen.

Ändringarna i helheten för dataadministration och digitalisering görs stegvis. Under år 2021 införskaffas nödvändiga nya system, såsom system för kommunikation, dokumentförvaltning och uppföljning av kvaliteten. Under året görs även ändringar i befintliga system. För dessa införskaffningar och ändringar föreslår styrgruppen en investeringsbudget om 4,5 miljoner euro för samkommunens styrelse.

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde tisdagen 23 februari. Vid sammanträdet behandlades även bland annat samkommunens förvaltningsstadga, en plan för intern rekrytering och överföringen av avtal från kommunerna till samkommunen.

23.02.2021 Redaktion_Toimitus