Nu har en ny styrelse valts för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Styrelsen utsågs av samkommunfullmäktige för Österbottens välfärdsområde som sammankom till mandatperiodens första sammanträde på måndagen den 13 september 2021.

Till ordförande för styrelsen valdes Hans Frantz från Vasa. De övriga 12 medlemmarna i styrelsen är Mia West från Malax, Greger Forsblom från Pedersöre, Annica Haldin från Jakobstad, Per Hellman från Vasa, Barbro Kloo från Vasa, Aarne Kolehmainen från Vasa, Raija Kujanpää från Vasa, Hans-Erik Lindqvist från Närpes, Carola Lithén från Korsholm, David Pettersson från Pedersöre, Patrick Ragnäs från Kristinestad och Mervi Rantala från Jakobstad.

Den nyvalda styrelseordföranden Hans Frantz ser med intresse fram emot att börja sköta styrelseuppdragen tillsammans med den delvis nya styrelsen.

– Uppgiften är utmanande, eftersom välfärdsområdet ska sköta om socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården för 13 kommuner. I och med välfärdsområdet kommer vi att få en verkligen stor arbetsgivare i regionen, eftersom all personal inom social- och hälsovårdssektorn kommer att överföras från kommunerna till välfärdsområdet som i det läget kommer att få cirka 7 000 anställda. Som styrelse har vi till uppgift att visa för kommunerna att den nya organisationen kan sköta uppgifterna åtminstone lika bra som de skötts hittills. Det nya klient- och patientdatasystemet som ska anskaffas till samkommunen bidrar också till ett gott slutresultat.

I kommunallagen betonas fullmäktiges roll som samkommunens strategiska ledare, medan styrelsen har till uppgift att leda verksamheten, förvaltningen och ekonomin. Styrelsen tillsattes bara för år 2022 i och med att samkommunen för Österbottens välfärdsområde därefter inte längre ansvarar för verksamheten i samkommunen. Från och med år 2023 tas verksamheten över av det välfärdsområde som grundas med stöd av de lagar som beretts i samband med  den nationella vårdreformen. I det ögonblicket kommer välfärdsområdet att ansvara för primärvården, specialiserade sjukvården och socialvården men även för räddningsväsendet och specialomsorgstjänsterna.

13.09.2021 redaktion_toimitus