Styrelsen för både Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammankom på måndagen den 27 september 2021 till den nya mandatperiodens första sammanträde. På det konstituerande mötet tillsatte styrelsen fyra sektioner och en kommitté samt utsåg också ordföranden för samtliga.

I och med att styrelsens uppgifter omfattar ett brett fält kan styrelsen enligt 8 § i förvaltningsstadgan organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer ordföranden för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, men ändå inte till ordförande, kan också väljas andra än ledamöter och ersättare i styrelsen.

Styrelsen tillsatte ett par redan bekanta underlydande sektioner, nämligen en personalsektion och en ägarstyrningssektion, men också ett par nya sektioner, nämligen en sektion för den interna kontrollen och riskhanteringen samt en individsektion. De två nya sektionerna inleder sin verksamhet i början av år 2022 när även den nya förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde träder i kraft. Sektionernas uppgifter har preciserats i den nya förvaltningsstadgan. Till ordföranden för sektionerna valdes Hans-Erik Lindqvist (sfp) från Närpes (personalsektionen), Hans Frantz (sfp) Från Vasa (ägarstyrningssektionen), Greger Forsblom (sfp) Från Pedersöre (sektionen för intern kontroll och riskhantering) samt Carola Lithén (sfp) Från Korsholm (individsektionen).

Styrelsen tillsatte även en fastighets- och lokalitetskommitté för denna mandatperiod. Till ordförande för kommittén valdes Hans Frantz.  I och med att det fortfarande pågår omfattande byggnads- och saneringsprojekt på Vasa centralsjukhus område var det angeläget att tillsätta en kommitté även för denna mandatperiod. Kommittén har till uppgift att samordna och övervaka samkommunens bygg- och hyrningsverksamhet i Österbottens välfärdsområde. Fastighets- och lokalitetskommittén består av fullmäktiges presidium, styrelsens presidium, samkommunens direktör, sektordirektörerna, tekniska direktören, lokalitetsdirektören och ekonomidirektören.

27.09.2021 redaktion_toimitus