På måndagen den 30 augusti 2021 sammankom styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och samkommunen för Österbottens välfärdsområde till mandatperiodens sista sammanträde. Vid sammanträdet tog styrelsen ställning till olika verkställighetsparagrafer och övriga paragrafer som fullmäktige tar ställning till på sitt sammanträde den 13 september 2021.

Under den här mandatperioden har styrelsen fått ta ställning till många utmanande frågor. Beredningen av det välfärdsområde som inleder sin verksamhet i Österbotten efter årsskiftet har krävt mycket tid av både förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

– Trots utmaningarna så tycker jag att mandatperioden gått riktigt bra. Beredningen av välfärdsområdet har varit så omfattande att styrelsen nästan vid varje sammanträde fått ta ställning till frågor som anknutit till beredningen. I och med det så tog man ifjol ett beslut om att ärendena ska behandlas successivt på samma sammanträde på så sätt att frågor som berör sjukvårdsdistriktet behandlas som en egen helhet och frågor som berör välfärdsområdet behandlas som en egen helhet. Jag är också belåten med att byggnationen av H-huset framskrider enligt planerna, säger styrelseordförande Hans Frantz när han bes summera stämningen.

Frantz nämner också att mandatperioden präglats av den frivilliga beredningen av Österbottens välfärdsområde. Tack vare detta så kan välfärdsområdet inleda sin verksamhet redan år 2022 trots att de social- och hälsovårdslagenliga välfärdsområdena inleder sin verksamhet först år 2023.

– Det har ändå varit tämligen lätt att sköta dessa frågor eftersom alla varit så eniga om de framförda förslagen, berättar Frantz.

Det nya området väcker intresse i hela distriktet

– I och med att det planerade välfärdsområdet kommer att sköta om alla österbottniska kommuners social- och hälsovård så har beredningsfrågorna väckt intresse i hela sjukvårdsdistriktet. Med anledning av detta har välfärdsområdets budget stigit till cirka 600 miljoner euro, samtidigt som personalantalet stigit till cirka 7 000 anställda. Det här kommer att ställa till utmaningar när man ska uppgöra en budget för inkommande år, eftersom man blir tvungen att sammanjämka uppgifter för totalt 13 kommuner och två samkommuner, säger Frantz. 

Under den senaste tiden har upphandlingen av det nya klient- och patientdatasystemet också väckt intresse. Ordförande Frantz konstaterar att de slutgiltiga besluten om upphandlingen kommer att fattas inom den närmaste framtiden. Slutligen vill han tacka beslutsfattarna för den innevarande mandatperioden och det väl utförda arbetet. Även om coronapandemin försvårat verksamheten i sjukvårdsdistriktet har styrelsen lyckats uppnå sina mål tämligen väl.

BILD: Visualiseringsbild Bothnia High 5-alliansens bildbank.

30.08.2021 redaktion_toimitus