Vasa sjukvårdsdistrikts kvalitetsrapport är en sammanfattning av de utvecklingsåtgärder som vidtogs ifjol för att organisationen ska kunna erbjuda en allt säkrare vård. I rapporten redogör olika sakkunniga för det gångna året och ger också en framtidsöversikt som omfattar bland annat patientsäkerhet, övergripande säkerhet och sjukhushygien.

Rapporten som publiceras årligen är den nionde i ordningen och samtidigt den sista som publiceras för Vasa sjukvårdsdistrikt i och med att sjukvårdsdistriktets verksamhet nästa år överförs till samkommunen för Österbottens välfärdsområde.  

– Vi i Vasa sjukvårdsdistrikt har redan i åratal ställt in oss på att erbjuda befolkningen högklassiga och säkra vårdtjänster. Målet kommer att förbli det samma även i den nya organisationen. Kvalitet kräver systematiskt arbete. Kvalitetsrapporten skapar en ram för organisationens kvalitetsarbete men också för de utvecklingsåtgärder som vidtas för att främja kvaliteten, säger Vasa sjukvårdsdistrikts och den framtida välfärdssamkommunens kvalitetsdirektör Mari Plukka.

På basis av kvalitetsrapporten för år 2020 kan man exempelvis konstatera att:

  • kunderna är mycket nöjda med servicen
  • personalen aktivt deltar i verksamhetsutveckling och att man i synnerhet arbetat med att utveckla basvården
  • personalen kompetens är viktig för att patienter ska kunna erbjudas en säker vård, och att man piloterat digitala plattformar som kan användas för att uppfölja kompetensen
  • influensavaccinationstäckningen bland personalen klart har ökat.

Tack vare ett befäst kvalitetssystem kunde förändringar genomföras snabbt

År 2020 ställde till utmaningar för det utvecklingsarbete som syftar till att främja vårdkvaliteten, eftersom man på grund av den globala coronapandemin blev tvungen att omarbeta organisationens processer i flera omgångar.

– Vårt kvalitetssystem som vi arbetat med i åratal fungerade ändå bra och tack vare det kunde vid göra snabba förändringar i verksamheten, berättar Plukka.

I kvalitetsrapporten strävar man efter att öppet föra fram de faktorer som påverkar säkerheten, men också att upplysa såväl anställda som patienter och anhöriga om servicenivån och utvecklingsarbetet. Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt godkände kvalitetsrapporten för år 2020 vid sitt sammanträde på måndagen den 22 mars 2021. Styrelsen vidarebefordrade rapporten till Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige för kännedom.  

22.03.2021 redaktion_toimitus