Intensivvårdsavdelningen och hjärtövervakningen (CCU) slogs samman 1.1.2014  och är nu Intensivvårds- och övervakningsavdelningen. Vi flyttade till nya utrymmen i F0 22.1.19

Vid Vasa centralsjukhus Intensivvårds- och övervakningsavdelning vårdas barn och vuxna i behov av intensivvård eller -övervakning. Patienter från hela Vasa sjukvårdsdistrikt kommer till avdelningen via akutmottagningen, operationsavdelningen, bäddavdelningarna eller andra sjukhus.

Avdelningen har 16 patientplatser, uppdelade på en och två personers rum. Alla platser är lika utrustade. På avdelningen finns också ett isoleringsrum med möjlighet till under- eller övertrycksisolering.

De i behov av intensifierad övervakning, är patienter vars hälsa snabbt försämrats och vars hälsotillstånd kräver kontinuerlig uppföljning av hjärtrytm, intensifierad medicinering eller maskinellt stöd för andningen.

Intensivvård är övervakning och vård av allvarlig svikt i de livsviktiga organen, som uppstår vid sjukdom eller olycksfall. Organsvikt kan vara störningar i andningen, blodcirkulationen och vätskebalansen. Organsvikt kan övervakas, stödas eller behandlas med t.ex. andningsmaskin, dialysbehandling och specialläkemedelsbehandlingar. 

Avdelningens personal består av tre läkare, 47 sjukskötare, två närvårdare, två sekreterare och fyra anstaltsvårdare. Personalen har ett tätt samarbete med läkare från andra specialområden, fysioterapeuter, talterapeut, hjärtskötare och dejourerande psykiatrisk sjukskötare

Intensivvårds- och övervakningsavdelningen erbjuder patienter en högklassig och holistisk vård, som utgår från patienten och hens individuella behov. Närstående inkluderas också i vården. Patienten har en utsedd egenvårdare i varje skift. Till personalens arbete hör också förebyggande vård och god vård i livets slutskede. Vården förverkligas av en yrkeskunnig personal, med hjälp av modern medicinsk teknik och multiprofessionellt samarbete.

Vårdtiden på avdelningen är i medeltal kort, vanligen några dygn, men kan variera från bara några timmar till flera månader. Återhämtningsprocessen efter intensivvård är lång och för ofta med sig fysisk, psykisk och social problematik. Det vanligaste fysiska bekymret efter intensivvård är svår allmän trötthet och svaghet, medan de psykiska svårigheterna beror på att patienten ofta inte minns just någonting från intensivvården. Utgående från patientens mående fortsätter vården efter intensivvård och -övervakning på någon av specialsjukvårdens bäddavdelningar, universitetssjukhus, primärvårdens bäddavdelningar, andra vårdinrättningar eller i det egna hemmet.

Kontaktuppgifter

Läge
F0
Kansli
06 213 8001
Besökstid kl. 15.00-19.00
Fax
06 213 1448
Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Catharina Alanko

06 213 4451

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Anna Cederholm

040 183 6698

Kontaktuppgift

Bitr överläkare Raku Hautamäki

06 213 5418

Kontaktuppgift

Överläkare Simo-Pekka Koivisto

06 213 1440

16.03.2020 Redaktion_toimitus