Konvalecensperioden efter intensivvård är lång och dit hör ofta fysiska, psykiska och sociala problem. Allmän svaghet och trötthet är de vanligaste fysiska problemen hos patienter efter intensivvård. Psykiska problem förorsakas oftast av att patienten inte minns något från intensivvårdstiden.

Uppföljningsbesök

Till uppföljningsbesökspolikliniken kallas patienter som fått intensivvård längre än tre dagar och blivit hemförlovade.

Tanken med verksamheten är att höra hur patienten mår och vilka upplevelser/ minnesbilder patienten har från intensivvårdsperioden. Under besöket får patienten diskutera med  en sjukskötare och en läkare från intensivvårds- och övervakningsavdelningen. Patienten har också möjlighet att besöka avdelningen ifall hen så önskar.

Uppföljningsbesökspolikliniken startade sin verksamhet våren 2013. Verksamheten sköts  av avdelningens överläkare och två sjukskötare. Till uppföljningsbesökspolikliniken kallas patienter ca ½ år efter vårdperioden på intensivvårds- och övervakningsavdelningen.

Vi skriver dagbok åt patienterna

Vi skriver dagbok åt patienter som behöver intensivvård längre än tre dagar. Innehållet i dagboken fokuserar på patienten.

Anteckningar görs dagligen i dagboken om hur patienten mår och om hur vården framskrider, också om eventuella motgångar. I dagboken beskrivs vårdmiljön runt patienten, olika hjälpmedel såsom andningsmaskin, dialysmaskin, droppräknare och all övrig utrustning som behövs för patientens vård. I dagboken används alldagligt språk och ogärna medicinska termer. Även fotografier kan tas för att ge patienten en bättre bild av tiden på intensivvårdsavdelningen.

Dagboken är personlig och följer med patienten i ett slutet kuvert till vårdavdelningen. Ifall patienten har frågor eller tankar angående dagbokens innehåll så ska hen naturligtvis ta kontakt med intensivvårds- och övervakningsavdelningen. I dagboken finns avdelningsskötarens telefonnummer. Dagboken är bra att ta med vid ett eventuellt efterbesök där man kan gå igenom frågor och oklarheter med patienten.

27.12.2018 Intensivvård