Telefonkontakt

Närstående till en patient på intensivvårds- och övervakningsavdelningen kan ringa till avdelningen dygnet runt.

Uppgifter ges endast åt de närmaste anhöriga, till andra ges uppgifter enbart med patientens lov. Vi önskar att närstående utser en kontaktperson som håller kontakt med intensivvårds- och övervakningsavdelningen. Vi ger direktnummer till patientens egenskötare åt den utsedda kontaktpersonen.

Avdelningens kansli har telefonnummer (06) 213 8001.

Vi strävar till att utföra undersökningar, vårdåtgärder, ingrepp och läkarronder dagtid. Om möjligt, undvik att ringa kl. 7.30-10, då vi försöker reservera den tiden för vårdåtgärder.

Vardagar under tjänstetid har patientens närstående möjlighet att träffa läkaren som ansvarar för patientens vård. Tidpunkten för mötet avtalas med patientens egenskötare. Närstående kan också diskutera med läkaren per telefon.

Besök

Avdelningens besökstid är kl. 15-19.

Vi önskar att du på förhand kommer överens med patientens egenvårdare om en lämplig tidpunkt för besöket. På så sätt kan vi bättre planera patientens vård. Besök utanför besökstid koms överens om skilt.

De närståendes besök är välkomna och vi uppmuntrar till att besöka patienten ofta, men korta stunder (15 min) åt gången, då patienten oftast är svårt sjuk och fort blir trött. Besökarna kan vara två till tre per gång och får inte bära på smittsamma sjukdomar. Vi vägleder gärna i handhygien och användning av behövliga skyddskläder.

Använd dörren avsedd för närstående då du kommer på besök. Ring på dörrklockan. Då dörren öppnas kan du gå in och sätta dig att vänta i väntrummet.

Under tjänstetid tar sekreteraren emot dig och för dig till patienten, andra tider kommer vårdpersonalen och hämtar dig. Vårdåtgärder kan ibland fördröja möjligheten till besök, men vi hämtar dig genast det är möjligt. Vi ber dig beakta att vi ibland kan bli tvungna att be dig avlägsna dig tillfälligt p.g.a. undersökningar och åtgärder eller ifall andra patienters tillstånd så kräver.

Vi önskar att du:

  • Desinficerar händerna både före och efter besöket. Detta förebygger smittspridning. Ifall skyddskläder behövs handleder egenskötaren dig i användningen.
  • Inte kommer på besök ifall du har snuva, hosta, feber eller andra infektionssymptom. Patienterna är svårt sjuka och vi skyddar dem mot ytterligare smitta.
  • Sätter din mobiltelefon i ljudlöst läge och fokuserar på att vara där för din närstående. Användandet av mobiltelefon på avdelningen är tillåtet, men ibland kan vi bli tvungna att begränsa användningen på grund av känsliga vårdapparater.
  • Inte hämtar något ät- eller drickbart åt din närstående utan att först meddela egenvårdaren, som kontinuerligt följer upp patientens vätskebalans och planerar vården utgående från den.
  • Observerar att vi är en doft fri avdelning. Låt bli att använda parfym då du planerar ett sjukhusbesök. Hämta inte heller blommor åt patienten. Däremot kan du glädja patienten med tidningar, musik, foton eller andra minnesföremål.
  • Kommer överens med egenvårdaren ifall du vill ta foto av patienten. Generellt är fotografering förbjudet på vår avdelning med anledning av integritetsskyddet.
  • Frågar oss om saker du funderar över. Vi är här också för dig.

Att orka som närstående

Du har möjlighet att äta lunch i sjukhusets matsal och att övernatta på patienthemmet Vilma, som finns på sjukhusområdet. Butik finns också i närheten av sjukhuset. Vi strävar till att ordna så att föräldrarna till en barnpatient har möjlighet att vara hos sitt barn så mycket som möjligt. Fråga personalen för mer information.

Ifall  du önskar finns det möjlighet att samtala med sjukhusteolog, socialarbetare, psykolog eller patientombudsman.

Mer info om sjukhusets tjänster finns i Sjukhusguiden

13.03.2020 Redaktion_toimitus