Med sin expertis stöder sjukhushygienteamet vårdenheternas verksamhet, genom att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner.


Till uppgifterna hör också bekämpning, utredning och kontroll av smittosamma sjukdomar och epidemier på sjukhuset och vårdenheter inom hela sjukvårdsdistriktet. Den grundläggande målsättningen för sjukhushygien är att befrämja patientsäkerheten och att försäkra att alla patienter får en god vård.

Vår verksamhet

  • Förebyggande och uppföljning av vårdrelaterade infektioner (sjukhusinfektioner)
  • Upprätthållande av god hygienisk standard genom att utarbeta riktlinjer och rutiner som stöd för vårdarbetet
  • Ordnande av skolningstillfällen för personalen på sjukhuset och i sjukvårdsdistriktet.
  • Rådgivning i vårdhygieniska frågor, om- och nybyggnationer, upphandlingar av medicintekniska produkter, desinfektions- och steriliseringsmetoder, samt hantering av livsmedel, tvätt, riskavfall och städning.
  • Uppföljning av infektionsregistrering och övervakning av mikroorganismer av speciellt vårdhygieniskt intresse samt uppföljning av infektionsläget nationellt och internationellt m.m.

Vår personal

Vid sjukhushygienenheten arbetar två hygienskötare och en infektionsläkare i nära samband med infektionspolikliniken och mikrobiologiska laboratoriet.

Vår verksamhet sköts via besök på avdelningar och vårdinrättningar, information och rådgivning till personal och patienter. Vi har gjort upp instruktioner och informationsblad för patienter angående vårdhygien och bekämpning av infektioner.

Kontaktuppgifter

Läge
Y4
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
09.12.2015 VKSadmin