Ungdomspsykiatriska avdelningen vårdar och undersöker 13–17-åriga ungdomar i samarbete med ungdomarnas familjer, i det skede då primärvårdens och öppenvårdens tjänster inte räcker till.

Sök vård hos oss

Vården och undersökningen på avdelningen kräver alltid läkarremiss. Remisserna skickas till ungdomspsykiatriska polikliniken, där man gör en bedömning om behov av avdelningsvård. Om behovet föreligger, gör man en tidsbeställning till avdelningen.

Orsaken till att söka vård kan till exempel vara:

  • problem i skolan, hemma eller i kamratkretsen
  • nedstämdhet, depression
  • problem med människorelationer
  • ångest eller rädslor, isolering hemma utan framtidsplaner
  • asocialt beteende
  • självdestruktivitet, tvångshandlingar och -tankar
  • ätstörningar

Då vi har fått remissen kallar vi den unga och familjen till ett första besök på avdelningen. På första besöket berättar vi om avdelningens verksamhet och kommer överens om eventuell avdelningsvård eller annan fortsatt vård.

Vår personal

Den unga vårdas av en mångprofessionell arbetsgrupp bestående av läkare, psykolog, vårdare, socialarbetare, konstterapeut och lärare. Den unga har ett ansvarsvårdarpar och familjen två familjearbetare. Medlemmarna i arbetsgruppen har tystnadsplikt.

Vi samarbetar med: Ungdomspsykiatriska polikliniken och Ungdomsstationen Klaara

Vården på avdelningen

Ungdomarna på avdelningen är antingen på en undersökningsperiod, utredningsperiod eller vårdperiod. Vården baserar sig på frivillighet, men vid behov kan den unga också vårdas mot sin vilja.

Undersökningsperioden varar i sex veckor. Perioden innehåller en på förhand fastställd målsättning. Under perioden kartläggs bland annat den ungas utveckling, familjerelationer och den ungas psykiska och fysiska välmående. I slutet av undersökningsperioden håller vi tillsammans med den unga och familjen ett vårdmöte, där vi kommer överens om den fortsatta vården. Två av avdelningens åtta platser är reserverade för ungdomar som är i behov av en undersökningsperiod.

Utredningsperioden är en kort, cirka tre verkors kartläggningsperiod, vars syfte är att bryta den ungas svåra situation. Utgående från denna period kommer vi överens med den unga och familjen om eventuell fortsatt vård.

Vårdperioden planerar vi tillsammans med den unga och familjen enligt den ungas individuella vårdbehov. Vårdplansmöten hålls regelbundet, där vi tillsammans med den unga och familjen utvärderar den ungas situation och vård. Periodens längd varierar beroende på den ungas vårdbehov.

 

Övrig verksamhet

Till vården hör även till exempel motion, skapande verksamhet, terapier och samtal med ansvarsvårdarna. Dessutom gör vi till exempel utflykter och biobesök med mera. Den unga använder egna kläder på avdelningen. Hempermissioner är en del av vården och planeras enligt den ungas behov.

Skolgång under avdelningsvistelsen

Under avdelningsvistelsen går den unga antingen i sjukhusskola.

Tilläggsinformation om sjukhusundervisningen

Besök

Kontakten mellan den unga och familjen samt andra närstående är viktig. Familjen och vänner kan besöka den unga på avdelningen. Besöken planeras på förhand med personalen.

Här hittar du oss

Du hittar oss i Roparnäs, B-byggnaden på andra våningen, Seriegatan 2.

Kontaktuppgifter

Läge
RB2
Kansli
06 213 2199
Fax
06 213 2196
Kontaktuppgift

Överläkare Jouko Alanko

06 213 2199

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Taru Huita

044 333 2191

18.10.2021 Redaktion_Toimitus