Fysioterapeuten undersöker barnet och bedömer barnets motoriska utveckling utgående från normal motorik. Fysioterapeuten analyserar barnets motorik antingen under ett polikliniskt besök eller under en undersökningsperiod. Bedömningen grundar sig på undersökning av rörelsemönster, muskelspänst, ledrörlighet, muskelkraft samt testning av balans och koordinationsförmåga. Fysioterapeuten undersöker barnets hållning och eventuella felställningar i fötterna.

På basen av undersökningsresultaten uppskattar fysioterapeuten behovet av fysioterapi och eventuella ortoser samt rekommenderar anskaffning av dem.

Fysioterapeuten ger råd till föräldrarna angående hantering av barnet samt hur man beaktar fördelaktiga rörelsemönster i vardagen. Fysioterapeuten fungerar alltid i samråd med familjen, habiliteringsteamet och barnets egen fysioterapeut.

Fysioterapeuten kan vid behov samarbeta med hjälpmedelscentralens personal vid anskaffning av hjälpmedel.

13.09.2021 Barnneurologiska enheten