Vi registrerar alla inkommande remisser. Remissen läses av en specialläkare som bedömer vårdbehovet utgående från remissen och den sätts i köordning.

Mottagnings-/undersökningstidpunkter bedöms utgående från medicinska kriterier.

En del patienter kan vi inte ge tid åt genast utan de sätts i kö och vi skickar meddelande om detta hem till patienten. Icke brådskande vård skall påbörjas inom sex månader från det att remissen anlänt.

Ifall patienten flyttar/annullerar en bokad remisstid har han/hon inte rätt att inom ramen för vårdgarantin få tid inom sex månader.

 

Målsättning

Vår målsättning är att ge en serviceinriktad vård baserad på en humanistisk människosyn. Vi strävar till att ge livskvalitet för den enskilda patienten med beaktande av integritet, egenvärde, individualitet och självbestämmanderätt.

Vården präglas av teoretiskt och praktiskt kunnande samt en kliniskt god bedömningsförmåga.

Genom en fortlöpande skolning vill vi höja personalens yrkeskunskap för att kunna ge en mera individuell och professionell vård.

04.06.2019 inremedicinska polikliniken