Diabetesskötaren förmedlar kunskap om sjukdomen diabetes, medicinering, olika vårdformer, uppföljning, egenvården, kost och motion, fotvård, hjälpmedel och komplikationer.

Till diabetesskötarens arbetsuppgifter hör självständig patientmottagning främst för patienter med typ 1-diabetes på inremedicinska polikliniken. Till arbetsuppgifterna hör även handledning av patienter med typ 1- och svåra fall av typ 2-diabetes på sjukhusets alla vårdavdelningar, samt handledning och skolning av vårdpersonal inom diabetesvården. Diabetesskötaren utför ett mångprofessionellt vårdarbete i samarbete med läkare och vårdpersonal.

Nyupptäckta typ 1-diabetiker sköts polikliniskt om resurserna tillåter, annars tas patienten in på vårdavdelning för ett par dygn. Efter utskrivning sker uppföljning på inremedicinska polikliniken. Remisspatienter kommer aldrig enbart till diabetesskötaren. Vid första besök träffar patienten först läkare och sedan diabetesskötare om behov. Överflyttning av patienter till primärhälsovården sker alltid av en läkare.

Patienterna på diabetesskötarens mottagning är från 16 år och äldre. När pubertetsutvecklingen är klar sker överflyttning från barnpolikliniken till inremedicinska polikliniken. Patienterna besöker diabetesmottagningen ungefär var 4-6 månad, vid behov oftare. Besök till diabetesläkare sker en gång per år, till diabetesskötare enligt behov 1-2 gånger per år.

Blodsockermätare ges gratis till patienter med diabetes som har ett vårdförhållande till Vasa Centralsjukhus. Övriga vårdförnödenheter fås från egen hälsocentralen mot intyg.

Diabetesskötarna samarbetar mångprofessionellt med hälsovårdscentraler, vårdinrättningar, diabetesskötare vid andra sjukhus och annan sjukvårdspersonal, samt olika organisationer.

Nyheter

Sjukskötare sakkunnig i diabetesvård stöder diabetiker i deras vård

Sjukskötare sakkunnig i diabetesvård stöder diabetiker i deras vård

13.11.2020Redaktion_Toimitus

Diabetes är en störning i ämnesomsättningen som gör att blodsockret blir för högt. För att leva med diabetes krävs det daglig egenvård. Diabetesskötare erbjuder diabetiker stöd i deras egenvård och vardag.

Läs hela artikeln

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Öppethållningstider
Puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00
Diabetesskötare
06 213 2620
Teltid vardagar kl. 12.00-13.00
06 213 2659
13.11.2020 Redaktion_Toimitus