Tarmcancer är en elakartad tumörsjukdom i tjock- eller ändtarm. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Finland. De vanligaste symptomen är förändringar i tarmfunktionen och ibland blodig avföring eller anemi i blodprov. Övriga symptom kan vara avföringssvårigheter, avföringstvång, slemmiga och knappa avföringar samt svullen mage och magkramper. 

Tarmcancer diagnosticeras vanligen i colonoskopi(endoskopisk undersökning av tjocktarmen). Provbitar, som patologen undersöker, kan tas av misstänkta förändringar. Tarmcancer sköts alltid brådskande. Datortomografi/skivröntgen av hela kroppen görs för att konstatera eventuell spridning dvs om tumören har sänt metastaser och vid ändtarmscancer görs också magnetundersökning av ändtarmen.

Tarmcancer sköts främsta operativt. De flesta operationer kan göras med titthålsteknik/laparoskopiskt, då är operationssåren små. Under operationen avlägsnas den del av tarmen, där tumören är belägen samt närliggande lymfkörtlar.  Vid ändtarmscancer ges ofta strålbehandling före operation. I samband med ändtarmsoperationen behövs oftast också en stomi, vilken kan vara tillfällig eller permanent.

 Efter operationen sköts den fortsatta vården på gastrokirurgiska bäddavdelningen T3. Återhämtningen efter operationen varierar mellan några dagar och en vecka. 

Efterkontroll på kirurgiska polikliniken är ca fyra veckor efter tarmcanceroperationen. Till dess har patologen undersökt den avlägsnade cancertumören och flera läkare från olika specialområden har på ett mångprofessionellt möte planerat den fortsatta individuella vården, som läkaren sedan på mottagningen går igenom med patienten. Den operativa tarmcancervården kan kompletteras med cellgiftsbehandling. Vården fortsätter då på onkologiska polikliniken.    

Uppföljningen av tarmcancer fortsätter i fem år (se uppföljningsschemat). Uppföljningsschemat på Vasa centralsjukhus är identiskt med schemat på Åbo universitetssjukhus.

 Vårdplanen är alltid individuell.

08.07.2019 Redaktion_Toimitus