Ett barn som har språkstörning eller synskada kommer i kontakt med rehabiliteringshandledaren oftast via läkare, men även annan personal som t.ex. terapeut, dagvårds- eller skolpersonal kan informera om möjligheten att använda sig av handledarens tjänster. Även föräldrarna kan själva kontakta handledaren.

Handledaren informerar föräldrar och personal, som arbetar tillsammans med barnet, om vad svårigheterna/handikappet innebär.

Handledaren informerar också om vilka stödformer som finns och gör vid behov olika ansökningar tillsammans med familjen. Rehabiliteringshandledaren fungerar som en koordinator i rehabiliteringsärenden och har samarbete med olika instanser, som är med i barnets rehabiliteringsprocess, t.ex. skola, daghem, Fpa, socialbyrå mm.

I hjälpmedelsärenden hjälper handledaren till med bl.a. att ordna med rekommendationer och vid behov också att anskaffa hjälpmedel.

Till handledarens uppgifter hör att fungera som stöd och hjälp för familjen och personal i de frågor som rör barnets rehabilitering i olika skeden.

Kontaktuppgifter

Läge
Huutoniemi, C3
Öppethållningstider
Rehabiliteringshandledare
040 770 0105
11.06.2019 Kuntoutusohjaus