OBS! F.o.m. 4.3. har vi nya telefontider,

lungskötaren 9.00-12.00 tel nr 06 213 2701 och

neurologiska skötaren 9.00-12.00 tel nr 06 213 5946.

Lungpolikliniken

Vi undersöker och behandlar patienter med olika lungsjukdomar,  t.ex. astma, obstruktiv lungsjukdom, sarkoidos, lungtuberkulos, lungfibros och andra lunginfektioner.  Vi gör också lungcancerutredningar.

För att få tid till polikliniken behöver du remiss av läkare.

En stor del av våra patienter kommer för utredning och vård av sömnapné. Vi behandlar även patienter som behöver olika typer av andningsstöd på grund av långvarig andningsinsufficiens.

Bra att veta innan du kommer till lungpolikliniken.

Sömnskötare Syrebehandling Heva-enhet 

Neurologiska polikliniken

På neurologiska polikliniken undersöks och vårdas patienter med fysiska sjukdomar i centrala nervsystemet och neuromuskulära sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna är epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, hjärncirkulationsstörningar, minnessvårigheter och muskelsjukdomar.

Tidsbokning

Neurologiska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik. Vårdande läkaren remitterar patienten till polikliniken och på basen av remissen gör överläkaren i neurologi en bedömning av vårdbehovet och eventuella undersökningar. Enligt läkarens bedömning reserveras tid antingen till polikliniken eller till någon undersökning. Överläkaren kan också ge skriftliga råd till inremitterande läkaren angående fortsatta åtgärder utan att patienten behöver komma till mottagningen. I sådana fall får även patienten skriftlig information.

Undersökningen

Mottagningstiderna är kl 8.30–14.30. Vi reserverar 20-35 minuter per patient. I mottagningstiden är en grundlig neurologisk undersökning inberäknad.

Efter läkarundersökningen går patienten till sjukskötaren som bokar in ordinerade undersökningar och ger handledning och information angående symptom, undersökningar och medicinering.

Ändring eller annullering av mottagningstid skall meddelas snarast möjligt, men senast två dagar före den givna tiden. På så sätt kan vi ge tiden åt en annan patient.

För ett icke annullerat besök uppbärs en avgift.

 

Om patienten remitteras som jourfall skall han/hon vända sig direkt till

I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

På enheten arbetar

Läkare:

Neurologiska enheten erbjuder möjlighet till specialiseringsutbildning för läkare. Neurologerna har inte kvälls- eller nattjour.

Sjukskötare:

På polikliniken arbetar en avdelningsskötare och tre sjukskötare. För MS-, epilepsi-, och Parkinsonpatienter ordnas expertsjukskötarmottagningar.

Vårdarbetet grundar sig på respekt för patienten, individualitet, rättvisa och empati. Målsättningen är att stöda patienten och dennes anhöriga när sjukdomen drabbar, bidra till att upprätthålla och befrämja hälsa och inge hopp för att att på bästa möjliga sätt klara av den förändrade livssituation som en sjukdom innebär.

Minnesskötare:

  • Kartlägger minnesfunktionen
  • Ger patienten och anhöriga råd och handledning

Telefonnummer 06 213 2882.

Neuropsykolog:

En neuropsykologisk undersökning baseras på neuropsykologiska tester. Undersökningen görs för att:

  • kartlägga den påverkan som neurologiska sjukdomar, symptom och skador har på mentala funktioner och särskilja neurologiska sjukdomar från andra sjukdomar
  • kartlägga påverkan av andra fysiska sjukdomar och symptom på de mentala funktionerna
  • bedöma både normala och ovanliga förändringar som hör till åldrande
  • bedöma rehabiliteringsbehov och -förutsättningar
  • Följa upp förbättringar eller försämringar beträffande den mentala funktionsförmågan under sjukdomsförloppet eller tillfrisknandet eller under rehabiliteringen

Undersökningen räcker 2-4 timmar beroende på problemets karaktär. Undersökningsresultatet meddelas skriftligt till remitterande läkaren, patienten får muntlig respons.

Talterapeut:

Talterapi är medicinsk rehabilitering som ges av legitimerad talterapeut. Talterapeuten undersöker, bedömer och rehabiliterar kommunikations-, språk-, tal-, röst- samt ät- och sväljstörningar.

Till talterapin kommer man med läkarremiss. Talterapeuten på neurologiska polikliniken träffar och undersöker både avdelnings- och poliklinikpatienter som på grund av neurologisk sjukdom eller skada har mångfaldiga symtom.

Talterapirehabilitering erbjuds främst åt avdelningspatienter, men polikliniska bedömningar samt korta handledningsperioder ordnas i mån av möjlighet.

Talterapeuten ger råd och handledning åt patienter och anhöriga. Vid behov kontaktar talterapeuten vårdinstans dit patienten överflyttas samt rekommenderar fortsatt talterapi eller talterapeutisk handledning.

Talterapeuten kan även rekommendera kompletterande undersökningar eller konsultationsbegäran till Tikoteket för bedömning angående behovet av alternativa kommunikationsmetoder eller kommunikationshjälpmedel.

Sekreterare:

Sekreteraren tar emot patienterna vid anmälningsluckan, ger information om rutiner vid mottagningen och sköter poliklinikens telefonväxel. Sekreterarna skriver också ut patient texter efter läkardiktamen.


Nyttiga länkar

Finlands neuroförbund rf

Epilepsiförbundet

Finlands Parkinson förbund rf

Vasanejdens MS-förening ry

Alzheimer centralförbundet

Lihastautiliitto

Aivoliitto

 

Kontaktuppgifter

Läge
U3
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.00 /
Vardagar kl. 8.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 2997
Keuhkohoitaja / Lungsjukskötare
06 213 2701
Arkisin klo 9.00-12.00 / Vardagar kl. 9.00-12.00
Neurologinen hoitaja / Neurologisk skötare
06 213 5946
Arkisin klo 9.00-12.00 / Vardagar kl. 9.00-12.00
Fax
06 213 2698
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Ann-Katrin Store

06 213 6691

29.05.2019 Redaktion_Toimitus