Remisskriterier till neuropsykiatriska team (Psykiatriska polikliniken)

Det neuropsykiatriska teamet gör diagnostiska bedömningar för patienter som fyllt 16 år vid misstanke om syndrom som hör till diagnosgrupperna F80-89, F90, F95 och F98.8. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD, ADD) som uppstått i barndom, störningar inom autismspektret eller Tourettes syndrom samt liknande störningar (F80-95) som innehåller problem med beteende, känsloliv och funktionsförmåga. Om symptomen har uppstått i tonåren eller i vuxen ålder beror de troligtvis på någon annan orsak, t.ex. en psykiatrisk störning en neurologisk sjukdom.

Det neuropsykiatriska teamet fungerar främst som en konsulterande enhet. Under utredningsperioden bibehålls patientens vårdrelation till den remitterande läkaren. Efter utredningen överförs patienten till bashälsovården, arbetshälsovården eller psykiatriska polikliniken.

Remisser returneras med önskan om att göra kompletterande utredningar om något av kriterierna nedan inte uppfylls.

När kriterierna uppfylls och patienten remitteras till det neuropsykiatriska teamet, utför teamet nödvändiga utredningar och läkemedelsbehandling påbörjas vid behov. Efter att medicineringen är i balans och om patienten inte har någon svår psykiatrisk sjukdom som måste skötas inom specialiserad sjukvård sker uppföljning och förnyelse av medicineringen därefter inom primärvården, studerande- eller arbetshälsovården. Patientens eventuella rehabilitering sköts via den remitterande enheten med en betalningsförbindelse från kommunen eller FPA.

Remisskriterier:

 • När det finns misstanke om neuropsykiatriska funktionshinder vars symtom har uppstått i barndom och vars nuvarande symtom orsakar subjektivt lidande och försämrad livskvalitet (studier, arbete, människorelationer). Om symtomen har uppstått i tonåren eller i vuxen ålder är det troligtvis fråga om en annan eventuell neurologisk eller psykisk störning. Det måste framkomma från remissen att patienten har haft symtom redan i barndom.
 • Eventuella screeningsformulär (t.ex. ASRS) är genomförda om det har varit möjligt (misstanke om ADHD).
 • Ingen överkonsumtion av alkohol eller bruk av andra rusmedel (AUDIT). Remittering till neuropsykiatriska utredningar förutsätts med tillräcklig nykterhetsvård och minst 3 månader av nykterhet som ska fastställas genom laboratorieprov. På alla patienter som remitteras till neuropsykiatrisk utredning tas B-PVK, P-Gluk, P-ALAT, P-GT, S-TSH, S-t4V, P-Krea, S-CDT, EKG samt kvalitativt drogtest U-huum genom urinprov.
 • Inga affektiva sjukdomar, psykotiska störningar eller andra psykiska störningar som är obehandlade eller i obalans (BDI, BAI, M.I.N.I.,MDQ)). För att den neuropsykiatriska utredningen kan genomföras tillförlitligt bör dessa sjukdomar behandlas i enlighet med rekommendationerna innan patienten blir remitterad.
 • Märkbara somatiska sjukdomar har blivit utrett där det är möjligt.  1. Bedömning av medicinering vid fall som kräver specialkunnande  
 • Patienten bör bereda sig på att ta med sjukjournaler och dokument från tidigare utförda utredningar. En neuropsykiatrisk utredning kräver alltid kännedom om symptom i barndomen och ungdomen. Bland annat följande handlingar är viktiga:
 • 2. Genomgång av rehabiliteringsplanen eller planering av vården
 • Ungdomar och vuxna som redan har en neuropsykiatrisk diagnos kan remitteras till neuropsykiatriska teamet vid följande indikatorer:
 • Journal från barnrådgivningen och skolhälsovården
 • Bedömningar gjorda av daghemmet (om det har gjorts), i synnerhet plan för småbarnspedagogiken och bedömning av skolmognad.
 • Skol- och studiebetyg samt eventuella individuella studieplansbedömningar (HOJKS)
 • Socialvårdens journal
 • Utlåtanden av psykolog
 • Tidigare psykiatriska och neurologiska sjukjournaler Vi förnyar inte ADHD-medicinering som påbörjats i en annan enhet om inte lämpliga utredningar har genomförts och patienten har ingen ADHD-diagnos. Tilläggsuppgifter från neuropsykiatriska teamets sekreterare (06) 213 2146 eller avdelningsskötare Anu Hiironniemi 040 631 524
19.11.2021 Psykiatria