Vårdgarantin gäller icke brådskande vård. De patienter som är i brådskande behov av vård får genast den vård de behöver. Icke-brådskande vård ges kommunens invånare inom vissa tidsfrister som anges i lagstiftningen. Vårdbehovet bedöms av professionell vårdpersonal.

På sjukhuset ska bedömningen av vårdbehov inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt. Bedömningen kan göras direkt på basis av remissen och om du konstateras vara i behov av vård skall vården inledas senast inom sex månader. Bedömningen kan även göras genom att kalla dig till sjukhuset för undersökningar. En specialist utvärderar vårdbehovet på basis av informationen i remissen och resultaten av undersökningar och/eller läkarundersökning inom 3 månader från det att remissen anlänt till sjukhuset (då det gäller mentalvårdstjänster för barn och unga ska det ske inom sex veckor). Om undersökningen visar att du behöver sjukhusvård ska vården inledas senast inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterats (då det gäller mentalvårdstjänster för barn och unga ska det ske inom tre månader).

Om sjukvårdsdistriktet inte själv kan ge vård och behandling inom ramen för de längsta väntetider som anges i lagen, ska vården ordnas genom att köpa den av en annan vårdgivare.

Om sjukvårdsdistriktet inte inom föreskrivna längsta väntetider kan ordna sådan vård som avses i vårdgarantilagstiftningen i Finland, ska den på din begäran ge dig förhandstillstånd att på samkommunens bekostnad söka vård i en medlemsstat i Europeiska unionen, eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. När förhandstillstånd beviljas ska ditt aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp beaktas.

Vårdgaranti gäller även personer som inte är invånare i någon av medlemskommunerna men som ändå väljer vårt sjukhus för icke-brådskande vård.

Läs mera på Finlex.fi:

Hälso- och sjukvårdslag, 6. kap: Att få vård

09.06.2020 Redaktion_Toimitus