Om du är missnöjd med den faktura du fått från Vasa sjukvårdsdistrikt har du rätt att besvära dig.

Rättelseyrkandet kan lämnas in av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller förmån direkt påverkas av beslutet.

Besvären skall framställas skriftligen och skickas till:

Vasa centralsjukhus
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

I rättelseyrkandet ska uppges:

  • Namn och andra kontaktuppgifter till den som yrkar på rättelse
  • Fakturan eller det beslut som rättelseyrkandet gäller
  • Hurudan rättelse
  • På vilka grunder rättelsen yrkas

Besvärstiden är 30 dagar från fakturans datum.

14.09.2020 redaktion_toimitus