Poliklinikavgift 41,20 € / besök

 • Uppbärs av alla som har fyllt 18 år (gäller även samjouren)
 • Uppbärs ej av personer som fortsätter tillbaka till annan vårdanstalt eller kommunalt åldringshem.

Serievårdsavgift 11,40 € / besök

 • Faktureras högst 45 gånger/kalenderår
 • Uppbärs av alla som har fyllt 18 år

Dagkirurgiavgift 135,10 €

 • Uppbärs även av icke 18 år fyllda

Avgift för kortvarig avdelningsvård 48,90 € / vårddag

 • En vårddag motsvarar ett kalenderdygn, en ny vårddagsavgift börjar när ett nytt dygn inleds klockan 00:00
 • Barn under 18 år faktureras högst 7 vårddagar/ kalenderår
 • Om patienten flyttas till annan vårdanstalt uppbärs inte avgift vid den remitterande vårdanstalten för den dag då patienten flyttas

Avgift för kortvarig psykiatrisk vård 22,50 € / dygn

 • Barn under 18 år faktureras högst 7 vårddagar / kalenderår

Avgift för långvarig anstaltsvård

 • Uppbärs enligt betalningsförmåga (inkomster)

Rehabiliteringsavgift 16,90 € / vårddag

Oannullerat besök 50,80 € / oannulerat besök

 • Uppbärs av alla som har fyllt 18 år

Efterskänkning och nedsättning av avgift enligt Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (3.8.1992/734) 11 § tillämpas endast på avgifter för långvarig anstaltsvård.

Avgiftstak 683 euro

För klientavgifter som erlagts för kommunal social- och hälsovård finns ett avgiftstak på 683 €. När avgiftstaket överskrids uppbärs inga avgifter med undantag av 22,50 €/vårddag för kortvarig anstaltsvård för 18 år fyllda.

Uppföljningen av avgiftstaket är på klientens ansvar. För uppföljning av avgifterna används ett uppföljnings­kort för klientavgifter, på vilket avgifter som ingår i avgiftstaket antecknas. Klientavgifter som erlagts för barn under 18 år räknas som en del av den ena vårdnadshavarens avgiftstak.

Uppföljningsperioden är ett kalenderår, dvs. 1.1–31.12. Preskriptionstiden omfattar det följande kalenderåret.

Bland annat följande avgifter beaktas inte i avgiftstaket:

 • Avgifter som ersätts med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller patientskadelagen.
 • Avgifter som betalats med utkomststöd.

När avgiftstaket uppnås ges ett frikort åt klienten. Klienten skall vid behov uppvisa kvitton över erlagda avgifter till den som beviljar frikortet. Frikortet beviljas av den vårdinrättning där klientens avgiftstak uppnås. Vid Vasa centralsjukhus beviljas frikort på ekonomienheten, telefon 06 213 1890.

Vårdkostnader för utländska patienter

 

02.07.2021 ekonomi