Språket utgör en väsentlig del av människans identitet och kultur. På sjukhus påverkar språket även patientens erfarenhet av vården. Då vården sker på patientens eget modersmål blir det lättare för patienten att bli delaktig i vården och de beslut som fattas i vården, men också att förstå syftet med vården. Fördenskull är det viktigt att vården av patienten vid sjukhuset sker på patientens modersmål.

Patientens språkliga rättigheter fastställs i språklagen, hälso- och sjukvårdslagen samt i lagen om patientens ställning och rättigheter. Enligt språklagen har var och en rätt att i kontakter med myndigheter använda det egna språket, finska eller svenska samt att få expeditioner på detta språk. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt som omfattar kommuner med olika språk eller tvåspråkiga kommuner tillhandahålla sjukvård på samkommunens båda språk så att patienten blir betjänad på det språk han eller hon väljer, antingen finska eller svenska. Lagen om patientens ställning och rättigheter ålägger sjukhusets personal att beakta klientens modersmål och kultur i vården.

På sjukhuset antecknas klientens modersmål och det eventuella tolkningsbehovet (då det här har uppgetts) i journalhandlingarna. Det är viktigt att

 

  • den remitterande läkaren och kunden tillsammans ser till att kundens eventuella tolkningsbehov anges i remissen till den specialiserande sjukvården
  • då kunden anländer till den specialiserade sjukvården kontrollerar vårdpersonalen om det finns ett omnämnande om ett tolkningsbehov.

Om patienten har ett främmande språk som modersmål kan vårdenheten vid behov beställa tolk- och översättningshjälp. Vasa centralsjukhus beställer tolkarna av främmande språk i regel av Mico Botnias tolk- och översättningstjänster (tidigare Österbottens tolkcentral). Döva som använder teckenspråk har rätt till teckenspråkstolkning. I sådana situationer beställer vårdenheten tolkar av inhemskt teckenspråk av någon privat serviceleverantör. Synhörselskadade, hörselskadade eller talskadade som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning har rätt till tolkningstjänster. I sådana fall beställer vårdenheten en person som behärskar det behövda kommunikationssättet av någon privat serviceleverantör. I stället för att använda sig av en tolk på plats kan man också använda sig av distanstolkning (telefon/video).

Anhöriga eller vänner kan fungera som tolkar enbart i nödfall, tills en professionell tolk fåtts på plats. Om det av någon orsak inte behövs någon tolk, så är det viktigt att man ringer det telefonnummer som anges i tidsbeställningsbrevet för att sjukhuspersonalen ska kunna avbeställa tolkningstjänsten.

14.09.2020 redaktion_toimitus