Vasa centralsjukhus beställer i regel tolkar via Mico Botnia tolk- och översättningstjänster (f.d. Österbottens tolkcentral). År 2016 tolkade tolkar från Mico Botnia tolk- och översättningstjänster (dåvarande Österbottens tolkcentral) på sjuhuset i cirka 2 000 timmar. Avdelningarna beställde tolk 303 gånger, poliklinikerna 1 195 gånger och den psykiatriska enheten 168 gånger. Även patientombudsmannen använde sig av tolktjänster i enstaka situationer. År 2016 behövde centralsjukhuset använda tolkning från och till cirka 25 språk. Teckenspråkstolkar beställs via privata serviceproducenter. Men sjukhuset använder sig också av den egna personalens språkkompetens efter behov.

Lagen om patientens ställning och rättigheter ålägger sjukhusets personal att beakta klientens modersmål och kultur i vården. Om man inte lyckas hitta ett gemensamt kontaktspråk så strävar man efter att skaffa en tolk till hjälp. I dylika fall måste vårdenheten i förväg vara medveten om att en tolk behövs. Om man av någon orsak inte behöver en tolk så är det viktigt att man ringer den telefonnummer som anges i tidsbeställningsbrevet för att personalen ska kunna annullera tolktjänsten.

På sjukhuset antecknas klientens modersmål och eventuellt behov av tolk (då det här har uppgetts) i journalhandlingarna. Det är viktigt att

  • då läkaren skriver en remiss till specialsjukvården att klienten ber läkaren att ange om klienten behöver tolktjänster
  • då klienten anländer till vårdenheten att hon/han ber personalen kontrollera att tolkningsbehovet har dokumenterats i patientuppgifterna


Då en klient akut anländer till sjukhuset eller då vårdgivaren inte känner till att personen är i behov av tolktjänster beställer personalen en tolk enligt de instruktioner som personalen fått och i den mån det här möjligt. I stället för att använda sig av en tolk som finns på plats kan man också använda sig av distanstolkning (telefon/video).

Tolken har tystnadsplikt och meddelar vid behov om hon/han är jävig. Tolken fungerar inte som assistent, ombudsman för de personer som hon/han tolkar och sköter heller inte andra tolkningsuppdrag under sitt ordinarie uppdrag. Tolken ger inte den person som hon/han tolkar råd eller handledning om hur ärendet borde skötas innan, under eller efter tolkningen, och tar heller inte kontakt med den som ska tolkas innan eller efter tolkningen (yrkesregelverket för kontakttolkar.) Anhöriga kan fungera som tolkar enbart i nödfall, tills en kontakttolk fås på plats.

Synhörselskadade, hörselskadade eller talskadade som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning har rätt till tolkningstjänst. Föreningen Finlands dövblinda rf har utarbetat en nationell anvisning för sjukhuspersonal om tolkning. I Vasa sjukvårdsdistrikts område sköter hörselskadade i allmänhet själv om att de har med sig en tolk till sjukhuset. Teckenspråkstolkar beställs i regel via privata serviceproducenter. Sjukvårdsdistriktet samarbetar tätt med FinFonic Ab vid anskaffning och underhåll av hörapparater. Det finns ca 30 000 personer med hörapparat i sjukvårdsdistriktets område.

23.05.2018 HR-yksikkö