Klientrådet

Vasa centralsjukhus klientråd består av 12 medlemmar, som är utvalda från Vasa sjukvårdsdistrikts befolkning. I valet av medlemmar har man tagit i beaktande ålder, kön, hemort och språk för att på ett jämlikt sätt representera befolkningen från sjukvårdsdistriktet. För valet av medlemmar ansvarar en klientrådsarbetsgrupp.

Rådets medlemmar är valda för verksamhetsperioden 2017-2020. Klientrådsarbetsgruppen kompletterar rådets sammansättning allt enligt behov.

Kundrådet

 

Klientrådets verksamhet

Målet för klientrådet är att öka kundnära verksamhet vid Vasa centralsjukhus. Rådets uppgift är att stöda centralsjukhusets målsättning att erbjuda en kundinriktad vård.

Därtill skall rådet lyfta fram tankar om hur sjukhusets tjänster och verksamhet kan utvecklas ur ett användarperspektiv. Klientrådet samlas 3-6 gånger årligen eller enligt behov. Av klientrådets gemensamma synpunkter skrivs en resolution.