Valfrihet

Vad innebär det?

Från och med början av 2014 utvidgades patientens valfrihet att omfatta även den specialiserade sjukvården. Om en läkare eller tandläkare bedömer att du är i behov av specialiserad sjukvård kan du välja vilket kommunalt sjukhus som helst i Finland för din vård – så varför inte välja Vasa centralsjukhus!

Hur väljer du vårdplats?

Valet av vårdplats görs i samråd med den remitterande läkaren eller tandläkaren. Valet av vårdplats är remisspecifik, vilket betyder att om du senare behöver specialiserad sjukvård kan du välja vilken vårdplats som helst oberoende av ditt tidigare val.

Förorsakar valet av en avlägsen vårdplats kostnader?

Om du väljer en vårdplats som ligger längre bort än det närmaste sjukhuset ersätter FPA dina resekostnader enbart i den grad de motsvarar en resa till det närmaste universitetssjukhuset.

Läs mer om valfriheten inom den offentliga hälso- och sjukvården på kommunförbundets sidor.

Fem orsaker att välja Vasa centralsjukhus

1. Hos oss kommer patienten i första hand.

För att utskrivningen och den fortsatta vården av patienten ska löpa så bra som möjligt har våra enheter uppgjort anvisningar för att främja tillfrisknandet och rehabiliteringen. Patientanvisningarna hittar du här. Vi utvecklar vår verksamhet utgående från den respons som vi får av våra patienter: Här hittar du den elektroniska responsenkäten.

2. Vi är kända för att vi erbjuder en högklassig och säker vård.

Patientsäkerhet är en av hörnstenarna i vår verksamhet, och vi är också föregångare i Finland då det gäller främjandet av patientsäkerheten. Läs mera om patientsäkerhet. Vårt kvalitetserkännande som beviljats enligt det s.k. SHQS-systemet förnyades på våren 2016, och dessutom beviljades vi det internationella certifikatet Baby Friendly Hospital i december 2013. För att trygga kvaliteten i vården uppföljer, bedömer och utvecklar vi vår verksamhet kontinuerligt.

Våra vårdresultat är ypperliga

3. Vår verksamhet består av mångsidiga specialsjukvårdstjänster, såsom jourverksamhet, undersökningar, operationer och övriga ingrepp, verksamhet som främjar befolkningens hälsa, förlossningsverksamhet, rehabilitering samt många olika stödfunktioner. Här kan du läsa mera om våra specialiteter och bekanta dig med våra avdelningar och polikliniker.

4. Vår yrkeskunniga personal är genuint tvåspråkig och erbjuder patienterna vård på deras eget modersmål. Vår språklärare ser till att upprätthålla personalens språkkunskaper med hjälp av skräddarsydda kurser för olika yrkesgrupper. Personalen upprätthåller sin yrkeskunnighet genom tilläggsutbildning. Här kan du läsa mera om personalens yrkeskunnighet. Vasa centralsjukhus fungerar också som undervisningssjukhus för studerande inom både medicin- och vårdbranschen.

5. Vi har tillgång till toppmodern teknik. 2014 öppnade bl.a. Y-byggnaden som representerar den nya generationens trivsamma och öppna sjukhusbyggnation. Y-byggnaden inrymmer bland annat jourverksamhet, dagkirurgi med tillhörande operationssalar samt vårdavdelningar.

Planeringen av den nya U-byggnaden inleddes på Vasa centralsjukhus i februari 2013. Byggnaden har kommit till redan på våren 2017 och innehåller renrum för framställning av läkemedel och för iordningställande av isotoper, sjukhusapotek och isotopavdelning samt utrymmen för patientmottagning. U-byggnaden har hittills varit det mest krävande byggprojektet i Vasa sjukvårdsdistrikts historia eftersom renrummen har ställt mycket höga kvalitetskrav på planering och byggande.