Inremedicin

 • Störningar i de hormonella funktionerna och ämnesomsättningen (endokrinologi) Vi vårdar patienter med t.ex. diabetes, osteoporos eller sköldkörtelsjukdomar.
 • Infektionssjukdomar. Vi vårdar patienter med inflammations- och smittosjukdomar samt följer upp behandlingen av kroniska infektionspatienter.
 • Njursjukdomar (nefrologi). Vi vårdar och undersöker patienter med försvagade njurfunktioner.
 • Reumasjukdomar (reumatologi). Vi vårdar patienter med bland annat ledgångsreumatism eller andra långvariga led- och kotinflammatoriska sjukdomar, bindvävnadssjukdomar eller blodkärlsinflammatoriska sjukdomar.
 • Hjärtsjukdomar (kardiologi) Vi vårdar bland annat patienter med kransartärsjukdomar, blodtryckspatienter samt patienter som lider av hjärtinsufficiens eller rytmstörningar.
 • Sjukdomar i matsmältningsorgan (gastroenterologi) Vi vårdar patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, olika absorptionsstörningar, celiaki, leversjukdomar, sjukdomar i bukspottskörteln, refluxsjukdom eller magsår. Förutom läkarmottagningar inrymmer verksamheten även endoskopier av magen och tjocktarmen.
 • Blodsjukdomar (hematologi) Vi vårdar och undersöker patienter med förändringar i deras blodbild, men undersöker även patienter med konstaterad sjukdom i benmärgen eller patienter som misstänks lida av någon sjukdom i benmärgen.

Kirurgi

Kirurgi är en bred specialitet där vi vårdar och opererar patienter som lider av bland annat

 • allmänkirurgiska sjukdomar
 • sjukdomar i buken och matsmältningsorganen (gastrokirurgi)
 • kärlsjukdomar och sjukdomar i bröstkorgsområdet (thorax)
 • sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (ortopedi, traumatologi)
 • sjukdomar i urinorganen (urologi)
 • barnkirurgiska sjukdomar.

Gynekologi

Vi vårdar patienter som lider av bland annat

 • olika tumörer i livmodern eller äggstockarna
 • gynekologiska infektioner
 • blödningar
 • papa-förändringar och inkontinens.

Vi tar även emot par som

 • drabbats av missfall
 • lider av barnlöshet.

Vi utför även

 • aborter och
 • steriliseringar.

Barnsjukdomar

På barnenheten vårdar vi allt från nyfödda till 16-åriga ungdomar.

Barnneurologi

Våra barnneurologiska patienter är i åldern 0-16 och i behov av neurologiska undersökningar, vård eller uppföljning på grund av en avvikande neurologisk utveckling, neurologiska symtom eller sjukdomar. Neurologiska funktionsstörningar kan visa sig i barnets rörelseförmåga, finmotorik och koordination, tal- och språkkommunikation, kognitiva, sociala och emotionella utveckling och lek.

Ögonsjukdomar

På ögonenheten kan vi erbjuda omfattande behandlingar av olika ögonsjukdomar, exempelvis

 • åldersförändringar i ögonbotten
 • ögontryckssjukdomar
 • ögonsjukdomar som orsakats av diabetes samt
 • skelning och funktionell svagsynthet hos barn.

Inom dagkirurgin opererar vi

 • gråstarr
 • ögonlocksförändringar och
 • sjukdomar i tårkanalen.

Mera omfattande operationer av glaskroppen och näthinnan kräver i regel övernattning på sjukhuset.

Hudsjukdomar

På polikliniken för hudsjukdomar undersöker och behandlar vi olika hudsjukdomar.

Vi utför allergitest för att utreda omedelbara och fördröjda allergiska reaktioner, nässelutslag läkemedelsutslag samt yrkessjukdomar.

 •  Vi ger olika ljusbehandlingar i form av seriebehandlingar.

Patienter med ljusskador kan även ges frysbehandling och fotodynamisk terapi.

Öron-, näs- och strupsjukdomar

Utöver undersökning och behandling av öron-, näs- och strupsjukdomar

 • behandlar vi även tumörer i huvud- och halsregionen kirurgiskt
 • behandlar tumörer i sköldkörteln och bisköldkörteln kirurgiskt
 • i samarbete med den neurologiska enheten undersöker och behandlar vi även yrsel samt
 • hyposensibiliseringsbehandlar vuxna patienter.

Hörselstationen ansvarar för hörselundersökningar och rehabiliteringen av patienter som remitterats till enheten.

Mun- och käksjukdomar

På mun- och käkkirurgiska enheten behandlar vi bland annat infektioner i mun och käkar, smärttillstånd, tumörer, bettfel och käkledssjukdomar samt vissa tillstånd vid avsaknad av tänder.

Inom tandregleringen behandlar vi grava bettfel hos barn och vuxna samt medfödda utvecklingsstörningar i mun- och käkområdet som kräver specialsjukvård Vi behandlar också patienter med sömnapné och barn med ledgångsreumatism.

Inom klinisk odontologi ansvarar vi för behandlingen av bettfysiologiska besvär, käkledsbesvär och sjukdomar i tändernas stödjevävnader. Vi utför protetisk rehabilitering av bett med hjälp av avtagbara proteser, bryggor och implantat i samband med vissa sjukdomar, såsom när tumörer eller medfödda utvecklingsstörningar har lett till avsaknad av tänder.

Onkologi

På enheten för onkologi (cancersjukdomar) vårdar vi förutom Vasa sjukvårdsdistrikts cancerpatienter även en betydande mängd patienter från Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Neurologi

På den neurologiska enheten undersöker och vårdar vi patienter med sjukdomar i hjärnan eller nervsystemet, såsom

hjärncirkulationsstörningar som kan vara förorsakade av ett täppt blodkärl (hjärninfarkt) eller en hjärnblödning.

 • epilepsi
 • MS
 • Parkinsons sjukdom
 • minnessvårigheter
 • muskelsjukdomar
 • hjärntumörer.

Lungsjukdomar

På lungenheten behandlar vi tre stora folksjukdomar i samarbete med primärvården:

 • astma
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom och
 • sömnapné.

Dessutom behandlar vi mera sällsynta lungsjukdomar, såsom sarkoidos och sjukdomar i lungvävnaden.

Vi deltar även i behandlingen av allergiska sjukdomar och undersökningar av yrkesrelaterade sjukdomar.

Vi vårdar även patienter med lungcancer eller svåra lunginfektioner, såsom lunginflammation, lungsäcksinflammation eller tuberkulos.

Fysiatri och rehabilitering

Vid enheten för fysiatri och rehabilitering har vi som mål att stöda patientens fysiska och sociala funktionsförmåga.

Psykiatri

Inom psykiatrin erbjuder vi vård både inom öppenvården och på sjukhusets avdelningar för alla åldersgrupper från småbarn till äldre personer.

Klinisk fysiologi och nukleärmedicin är båda specialområden som hör till laboratorieverksamheten.

Med nukleärmedicinska undersökningar kan vi redan i ett tidigt skede upptäcka störningar i funktionerna hos olika organ.

På vår enhet för vi bilddiagnostiska undersökningar av hjärtat och lungor.

Dessutom utför vi långtidsregistreringar av blodtryck och EKG-undersökningar samt undersökningar som mäter matsmältningskanalens funktion.

Med hjälp av en gammakamera gör vi lung- och njurfunktionsundersökningar samt avbildar också skelett och hjärta.

Vi ger även isotopbehandlingar.

Inom klinisk neurofysiologi undersöker vi patienter med

 • sjukdomar i det centrala och perifera nervsystemet
 • muskelsjukdomar och
 • sömnstörningar.

De vanligaste undersökningarna är ENMG-, EEG- och olika responsundersökningar av nerver.

På patologienheten undersöker vi vävnads- och cellprov samt utför medicinska obduktioner.

Radiologi

Vår röntgenavdelning erbjuder omfattande medicinska diagnostiska undersökningar dygnet runt. Vi utför bland annat

 • magnetundersökningar
 • datortomografiska undersökningar
 • ultraljudsundersökningar och
 • mammografiundersökningar.
06.03.2020 Redaktion_toimitus