För utredning eller utövande av dina rättigheter i anslutning till behandlingen av dina klientuppgifter har du rätt att av tillhandahållaren av socialvårdstjänster eller hälso- och sjukvårdstjänster på grundval av en skriftlig begäran om upplysning om användarlogguppgifter förknippade med patientregister-blankett utan dröjsmål avgiftsfritt få veta vem som har använt uppgifter om dig, eller till vem man har utlämnat dessa uppgifter, samt grunden för användningen eller utlämnandet, utgående från loggregistret.

Om du, efter att du har blivit informerad om logguppgifterna, anser att dina klientuppgifter har använts eller lämnats ut utan tillräckliga grunder, kan du genom att fylla i blanketten nedan begära att en klientinitierad process för övervakning av användning ska inledas: begäran om utredning av handläggning av egna personuppgifter.

Begäran riktas till VCS dataskyddsansvarige/patientjournalarkivet.

16.05.2022 Potilasarkisto 2