Minderårig/omyndig

Gällande delgivning av uppgifter för en minderårig kan rätten användas av den minderårigas vårdnadshavare eller annan laglig företrädare. Om en minderårig patient, som utgående från sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om sin vård, förbjuder att uppgifterna ges till hans eller hennes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare har dessa då inte rätt att ta del av journalhandlingarna.

En intressebevakare kan inte använda en omyndig persons rätt till insyn, om inte intressebevakningsrätten uttryckligen har utsträckts till personens patientuppgifter i beslutet om intressebevakning.

Utlämnande av uppgifter om avliden person

Uppgifter om vården som en avliden person fått under sin livstid är i regel sekretessbelagda på samma sätt som när det gäller en levande person. Uppgifter om vården som en avliden person fått under sin livstid kan på basis av en motiverad skriftlig ansökan utlämnas till den som behöver uppgifterna, om de är nödvändiga för ett visst ändamål. Uppgifter som hänför sig till den avlidnes livstid kan i förenämnda fall utlämnas endast i den mån som är nödvändig med tanke på ifrågavarande ändamål. Skriftlig begäran riktas till VCS/patientjournalarkivet.

26.11.2020 Redaktion_Toimitus