Du som anhörig/närstående har en viktig roll att stöda patienten under vården. En myndig patient har rätt att själv medverka i sin vård och i planeringen av vården. Patienten har också rätt att besluta till vem man får ge uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd och vård. Vårdpersonalen har tystnadsplikt vilket betyder att man utan patientens samtycke inte får lämna uppgifter som ingår i journalhandlingarna till utomstående, inte ens till nära anhöriga. Utan hinder får uppgifter om patientens person och hälsotillstånd lämnas till en nära anhörig eller annan närstående person då patienten är intagen för vård på grund av medvetslöshet eller av annan därmed jämförbar orsak, om det inte finns skäl att anta att patienten skulle förbjuda detta.

Patienten kan inte alltid delta i vården. Om en patient som har uppnått myndighetsålder på grund av mental störning eller psykisk utvecklingsstörning eller av annan orsak inte kan fatta beslut om vården eller behandlingen, skall hans lagliga företrädare, nära anhörig eller annan närstående person höras före ett viktigt vårdbeslut i avsikt att utreda hurdan vård som bäst motsvarar patientens vilja. Om detta inte kan utredas, skall patienten vårdas på ett sätt som kan anses vara förenligt med hans bästa.

När du som laglig företrädare, nära anhörig eller annan närstående person ger samtycke ska patientens tidigare uttryckta vilja beaktas, eller om någon sådan viljeyttring inte förekommit, ska patientens bästa beaktas. Om patientens lagliga företrädare, nära anhörig eller annan närstående person förbjuder vård eller behandling av patienten, skall vården eller behandlingen om möjligt i samförstånd med den person som vägrat ge sitt samtycke ges på annat sätt som är godtagbart från medicinsk synpunkt. Om den lagliga företrädarens, nära anhöriges eller någon annan närstående persons åsikter om vården eller behandlingen går isär, skall patienten vårdas eller behandlas på ett sätt som kan anses vara förenligt med hans bästa.

Minderåriga patientens ställning

Minderåriga patienter skall man med hänsyn till deras ålder och utvecklingsnivå beakta om de kan fatta beslut om sin egen vård och lyssna till deras åsikter. Om den minderåriga själv kan fatta beslut skall vården ges i samförstånd med henne/honom och hon/han har rätt att förbjuda att uppgifter om hans/hennes hälsotillstånd och vård ges till vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.

Om den minderåriga patienten inte är mogen att själv fatta beslut om vården ska det fattas i samförstånd med vårdnadshavaren eller laglig företrädare. Vårdnadshavaren kan inte förbjuda nödvändig vård som den minderåriga kan behöva.

06.02.2020 Potilasasiamies