Varför och för vilket ändamål samlar vi in uppgifter?

Vasa Sjukvårdsdistrikt har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla specialiserad sjukvård i sitt distrikt. Behandlingen av uppgifter baserar sig på de lagar och förordningar som inrymmer bestämmelser om vården och undersökningen av patienter.

Dina journalhandlingar används vid kvalitetssäkring samt vid ordnande, planering , genomföring och uppföljning av din vård samt vid statistikföring och fakturering av verksamhet samt för undervisning och vetenskaplig forskning.

Hurdana uppgifter samlar sjukhuset in om mig?

När du uträttar ärenden på vårt sjukhus samlar vi in bara nödvändiga och oundvikliga uppgifter om dig. Vi samlar in följande identifierings- och kontaktuppgifter om dig: namn och personbeteckning, hemkommun, adress, telefonnummer, kontaktperson som du uppger, vid behov kontaktuppgifter för minderårigas vårdnadshavare och lagliga företrädare samt modersmål/kontaktspråk.

Dessutom samlar vi in uppgifter som vi behöver i din vård och undersökning, dvs. resultat på laboratorie- och röntgenundersökningar samt övriga undersökningar, rehabiliteringsplaner, tidsbeställnings- och patientdagböcker. Med ditt samtycke samlar vi även in uppgifter som är nödvändiga för din vård och som vi fått av andra vård-, undersöknings- eller rehabiliteringsinrättningar eller yrkesutbildade personer.

I samband med utryckningsuppdrag dokumenterar vi de uppdrag som förmedlas av nödcentralen och de uppgifter som behövs för att utföra uppdragen.

Vi samlar också in uppgifter som vi behöver för handläggning av ärenden som berör patientavgifter samt uppgifter som är nödvändiga för statistikföring och forskning.

08.05.2019 Redaktion_Toimitus